Наукові видання каф-ри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 338
 • Документ
  До питання формування готовності майбутніх фахівців з інформаційних технологій до професійної діяльності
  (2023) Капітан, Тетяна Анатоліївна
  (ua) Проблеми підготовки IT- фахівців постійно перебувають у полі зору сучасного інформаційного суспільства, що засвідчує загальний тренд затребуваності IT-вців у всіх сферах людської діяльності. У сучасних умовах життєдіяльності суспільства спостерігаються швидкі темпи зростання вимог до професійності майбутніх фахівців, однак освітня галузь значно відстає в підготовці кадрів через стрімкий розвиток цифрових технологій і засобів IT-індустрії. З огляду на це проблема професійної підготовки висококваліфікованих, компетентних фахівців у галузі інформаційних технологій є актуальною і спонукає до дослідження стратегії формування готовності майбутніх фахівців з інформаційних технологій до умов їхньої професійної діяльності. Одним з пріоритетних напрямів удосконалення професійної підготовки фахівців у закладах вищої освіти є впровадження в освітній процес інформаційних технологій. Усталена практика впровадження засобів інформаційних технологій в освітній процес передбачає їх використання передовсім у вивченні технічних дисциплін. Застосування в освітньому процесі нових для студента професійних систем дозволяє розширити уявлення майбутнього фахівця про можливості використання комп’ютерних систем у професійній діяльності. Для успішного розвитку математичних компетенцій у студентів ЗВО економічного профілю слід упроваджувати інформаційно-комунікаційні технології навчання. Постійне розширення можливостей інформаційно-комунікаційних технологій відкриває нові перспективи для впровадження дистанційної форми навчання у вищу професійну освіту, дозволяє формувати фахові компетенції студентів та потребує розвиненого комп’ютерного навчально-методичного забезпечення. Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій протягом останнього десятиріччя принципово змінив форми взаємодії в суспільстві загалом та в освітньому просторі зокрема. Прикладом того є численні соціальні мережі, електронна комерція, спілкування засобами Skype, e-mail тощо. Окрім того, розвинулася принципово нова технологія навчання E-learning, яку в Україні найчастіше називають дистанційним навчанням. (en) The problems of IT specialists training are constantly in the field of vision of the modern information society, which proves the general trend of demand for IT specialists in all the areas of human activity. In the modern life conditions of society, there is a rapid rate of the growth in the requirements for the professionalism of the future specialists. However the educational sector lags far behind in the training of personnel due to the rapid development of the digital technologies and IT industry tools. According to these factors, the problem of the professional training for the highly qualified, competent specialists in the field of information technologies is relevant and it prompts the research into the strategy of forming the readiness of the future specialists in the area of information technologies for the conditions of their professional activity. One of the priority directions for improving the professional training of the specialists in the institutions of higher education is the introduction of the information technologies into the educational process. The established practice of introducing the information technology tools into the educational process involves their use primarily in the study of the technical disciplines. The use of the professional systems, which are new for the students in the educational process, allows to expand the future specialist's understanding of the possibilities of using computer systems in the professional activities. For the successful development of the mathematical competences among the students of the higher education institutions of economic profile, the information and communication technologies of education should be implemented. The constant expansion of the possibilities of information and communication technologies opens up the new perspectives for the introduction of distance learning in higher professional education, it allows the formation of the professional competences of the students and requires advanced computer educational and methodological support. The rapid development of information and communication technologies during the last decade fundamentally changed the forms of the interaction in society in general and in the educational space in particular. The examples of this are the numerous social networks, e-commerce, communication via Skype, e-mail, etc. In addition, a fundamentally new technology of E-learning, which in Ukraine is most often called the distance learning, has been developed.
 • Документ
  СhatGPT як інструмент викладання англіської мови у вищій школі
  (2023) Лелека, Тетяна Олександрівна
  (ua) У роботі досліджуються основні можливості чату GPT, які можуть бути використані під час навчання іноземній мові. Застосування штучного інтелекту в процесі викладання пов'язане з тенденцією діджиталізації суспільства, коли цифрові технології диктують майбутні пріоритети сфери освіти. Метою дослідження є визначення ролі штучного інтелекту в освітньому процесі, а саме у вивченні англійської мови у вищій школі. Чат-бот підтримує кілька мов, зокрема англійську, іспанську, італійську, китайську, німецьку, українську, французьку та японську. Цими мовами алгоритм може відповідати на запитання, генерувати текст на задану тему та виконувати інші завдання. У дослідженні охарактеризовано способи застосування можливостей чату під час навчання англійській мові студентів вищих навчальних закладів. Виявлено особливості навчання лексики, граматики, а також обумовлено основні тенденції цифрової програми, що можуть допомогти викладачеві у підготовці до занять. У роботі проаналізовано основні переваги роботи з GPT чатом, а також його недоліки. використання ChatGPT для викладання іноземної мови – це новий унікальний підхід до навчання, який може допомогти студентам покращити свої мовні навички. З його допомогою можна спілкуватися іноземною мовою, створювати контент, вирішувати завдання, автоматично перекладати текст, вивчати ідіоми та сленг. Наукова новизна роботи визначена тим, що в ній уперше визначені основні аспекти цифрового навчання не лише з позицій зручності для студентів, але й стосовно тих аспектів, що можуть допомогти вчителю підготуватись до занять та ефективно використати свій час. Основною гіпотезою роботи стало положення про те, що використання цифрових технологій в освітньому процесі є необхідністю в умовах діджиталізації суспільства. Але попри величезні переваги цифрового навчання, штучний інтелект не може повністю замінити вчителя. (en) The paper explores the main features of the GPT chatbot that can be used in foreign language teaching. The application of the artificial intelligence in the teaching process is related to the trend of the society digitalisation, when the digital technologies dictate the future priorities of the education area. The aim of the study is to determine the role of the artificial intelligence in the educational process, namely in the study of English in higher education. The chatbot supports multiple languages, including English, Spanish, Italian, Chinese, German, Spanish, Ukrainian, French, and Japanese. In these languages, the algorithm can answer questions, generate text on a given topic, and perform other tasks. The study characterises the ways of applying the possibilities of the chat in teaching English to the students of higher educational institutions. The peculiarities of teaching vocabulary and grammar are revealed. The main tendencies of the programme, which can help the teacher in preparing for classes, are also determined. The work reveals the main advantages of working with the chat, as well as analyses its main disadvantages. Using ChatGPT to teach a foreign language is a new and unique approach to learning that can help the students improve their language skills. It can be used to communicate in a foreign language, create content, solve problems, automatically translate text and learn idioms and slang. The scientific novelty of the work is determined by the fact that it is the first to analyse the aspects of digital teaching not only from the perspective of convenience for the students, but also to identify the main points that can help the teachers prepare for classes and use their time effectively. ChatGPT is modernising school curriculum and policy, influencing workflows and has already become a household name. The main hypothesis of the study is that the use of the digital technologies in the educational process is a necessity in the context of the society digitalisation. However despite the huge benefits of digital learning, the artificial intelligence cannot completely replace the teacher.
 • Документ
  English Praсtice. Part IV
  (2023) Лелека Тетяна Олександрівна
  (ua) Навчально -методичний посібник для студентів спеціальності 035 Філологія 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша — німецькa. Мета навчально-методичного посібника − забезпечити практичне оволодіння студентами мовленнєвими моделями, необхідними для вільного спілкування англійською мовою за фахом. Матеріали посібника сприятимуть розвитку усіх видів мовленнєвої діяльності, де особливу увагу приділено розвитку перекладацьких умінь. Методичний посібник призначений для студентів факультету української філології, іноземних мов та соціальних комунікацій спеціальностей «Переклад», які вивчають англійську мову як другу іноземну.
 • Документ
  Психолінгвістика
  (2023) Лелека Тетяна Олександрівна
  (ua) Психолінгвістика — наука про взаємозв’язки мови і мислення, вплив мови на психічний розвиток людини, психологічну зумовленість мовних явищ. Досліджує вона і формування мовної свідомості, діяльність людини як мовної особистості, закорінену у психічну національну специфіку мовленнєвої поведінки і соціального символізму. Розкриття цих питань в контексті найновіших досягнень психологічної і лінгвістичної науки та відповідно до сучасних методологічних вимог становить концептуальну основу, проблемну структуру і зміст навчально-методичного посібника. Він може бути допоміжним матеріалом до вибіркової дисципліни. У посібнику представлені методичні рекомендації, що включають плани лекцій, семінарських занять, матеріали для самостійної роботи студентів. Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться всім, хто цікавиться психологічними основами мислення, мовного розвитку і мовленнєвої діяльності людини.
 • Документ
  Загальне мовознавство
  (2023) Лелека Тетяна Олександрівна
  (ua) Навчально-методичний посібник призначений для студентів рівня вищої освіти «магістр» Спеціальності:014 Середня освіта (українська мова та література) Освітньої програми: Середня світа (Українська мова і література та Англійська мова і зарубіжна література) (форма навчання денна, заочна). Він спрямований на формування у студентів знань, умінь та навичок у рамках вимог діючої програми з курсу «Загальне мовознавство» Висвітлюються основні мовознавчі проблеми, найважливіші напрями та ідеї сучасного мовознавства, різні лінгвістичні школи з їх концепціями, методи і прийоми лінгвістичного аналізу тощо. Особливу увагу звернено на проблеми, які сприяють розумінню структури, функціонування і розвитку мови. Посібник відповідає сучасним вимогам і рекомендується для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Подані теми для самостійного опрацювання, завдання для контрольних робіт та список рекомендованої літератури, що сприятимуть інтенсифікації роботи студентів у межах курсу “Загальне мовознавство”.
 • Документ
  English Praсtice. Part II.
  (2023) Лелека Тетяна Олександрівна
  (ua) Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 035 Філологія 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша — німецькa. Мета навчально-методичного посібника − забезпечити практичне оволодіння студентами мовленнєвими моделями, необхідними для вільного спілкування англійською мовою за фахом. Матеріали посібника сприятимуть розвитку усіх видів мовленнєвої діяльності, де особливу увагу приділено розвитку перекладацьких умінь. Методичний посібник призначений для студентів факультету української філології, іноземних мов та соціальних комунікацій спеціальностей «Переклад», які вивчають англійську мову як другу іноземну.
 • Документ
  English Praсtice. Part IІІ
  (2023) Лелека Тетяна Олександрівна
  (ua) Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 035 Філологія 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша — німецькa. Мета навчально-методичного посібника − забезпечити практичне оволодіння студентами мовленнєвими моделями, необхідними для вільного спілкування англійською мовою за фахом. Матеріали посібника сприятимуть розвитку усіх видів мовленнєвої діяльності, де особливу увагу приділено розвитку перекладацьких умінь. Методичний посібник призначений для студентів факультету української філології, іноземних мов та соціальних комунікацій спеціальностей «Переклад», які вивчають англійську мову як другу іноземну.
 • Документ
  Features of the organization of foreign language teaching in various-level groups of students with non-linguistic specializations as part of the technologies for the formation of soft sills
  (Середняк Т. К., 2023) Габелко, Олена Миколаївна; Habelko, Olena Mykolayivna
 • Документ
  Lexico-semantic features of the representation of the war in ukraine by mass media (based on BBC and CNN news)
  (Видавничий дім «Гельветика», 2023) Лелека, Тетяна Олександрівна; Leleka, T. O.
  (en) In the modern society mass media cover the various events, including military conflicts. The politicians, journalists and ordinary citizens often use military vocabulary, and this phenomenon is no longer limited to the description of the special area, this type of vocabulary has entered into everyday use. The purpose of the study is the analysis and classification of the military vocabulary in the context of the English-language news describing military events in Ukraine. The article analyzes the lexical units that verbalize the events of wartime. The object of the research is the news texts on military topics. The article characterizes the groups of the lexical units identified by the continuous sampling method from the BBC and CNN news, namely the material about the war in Ukraine. The brief overview of the linguistic research on the language of war has been given. The impact of non-linguistic factors on the lexical structure of the language has been shown. The examples of the most popular Ukrainian neologisms in the English language, which appeared during 2022–2023 against the background of military operations, have been considered. The following thematic groups are highlighted: the phenomena of the Ukrainian realities; the names of combat weapons; the description of combat operations; the daily life of the Ukrainian refugees; the diplomatic front; volunteering; information front; the words and phrases glorifying Ukraine. The largest group consists of the words describing the realities of the Ukrainian wartime, as well as the lexical units that name the different types of weapons. The third place among the analyzed vocabulary is occupied by the units connected with the life of the Ukrainan refugees. In the course of the study, it became clear that in the English-language news, the units to denote weapons began to appear more and more often, and such vocabulary has taken the second place in the analyzed mass media texts. The study proves the connection between language and society. The historical stages of the society development are reflected in the lexical system. The language of mass media reacts quite quickly to the lexical innovations. The English-language mass media have a separate section for the news that reflects the war in Ukraine and it is characterized by the high intensity of the military vocabulary, which includes both military terms and common words. The neologisms that arose in the Ukrainian language are also reflected in the language of the foreign mass media. This indicates the interest of the world community in the problem in Ukraine.
 • Документ
  The folk name german and the german: a diachronic and synchronic view
  (Видавничий дім «Гельветика», 2023) Білоус, Олександр Миколайович; Білоус, Ольга Іванівна; Bilous, Oleksandr; Bilous, Olha; Brunner, Richard
  Die Deutschen sind unter den Kulturnationen eine der wenigen, die eine ursprüngliche Sprache besitzen. Das heißt, dass sie ein aus eigenem Stamm hergeleitetes, lückenlos vererbtes Wortgut besitzen. Da die Geltung des Deutschen als Muttersprache nicht über das Siedlungsgebiet der Deutschen hinausreicht, konnten sich Sprachgemeinschaft und Volkszugehörigkeit eng verbinden. Ursprünglich besagt, dass eine niemals unterbrochene Entwicklung vom indogermanischen Wurzelgrund über das Germanische, durch Wechselwirkung verschiedener Stammessprachen und Mundarten (des Fränkischen, des Bairisch-Alemannischen, des Sächsischen), durch Verschmelzungen während der Ostsiedlung (im Thüringisch-Obersächsischen) zur neuhochdeutschen, von Martin Luther so sehr geförderten Schriftsprache stattgefunden hat. Vom 16. Jahrhundert an entwickelt sich aus einer niederdeutschen Mundart die niederländische Hochsprache, die im Afrikaans der Buren eine weitere Abzweigung erfuhr. Im Gegensatz zu den meisten europäischen Sprachbezeichnungen besteht im Deutschen kein Zusammenhang zwischen einer Länder- oder Stammesbezeichnung und dem Sprachennamen (nach dem Muster England – Englisch, Frankreich – Französisch, Italien – Italienisch, Schweden – Schwedisch, Ukraine – Ukrainisch, Polen – Polnisch etc.). Erst seit dem 10. Jahrhundert bürgerte sich die Anwendung des Wortes diutisc auf die Bewohner des ostfränkischen Reichs, des späteren Deutschland ein. Die Übertragung von „diutisc“ aber auf Sprache, Land und Leute: „Diutschin sprechin, Diutschin liute in Diutischeme lande“ („Deutsch sprechen, Deutsche Leute in Deutschem Lande“) begegnen wir erst um 1090 im Annolied, dem ältesten poetischen Geschichtswerk in deutscher Sprache. In 878 Versen behandelt es Leben und Wirken Annos II., der von 1056 bis 1075 gegen den Willen der Kölner Patrizier Erzbischof der Stadt Köln war, von einem Mönch im Kloster Siegburg verfasst.
 • Документ
  English for mathematicians
  (ФОП Піскова М. А., 2023) Капітан, Тетяна Анатоліївна; Лелека, Тетяна Олександрівна
 • Документ
  Методичні рекомендації до виконання та захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи
  (РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2019) Ярова, Лариса Олегівна; Верезубенко, Микола Миколайович; Лелека, Тетяна Олександрівна; Тарнавська, Марина Миколаївна; Чорна, О. О.
 • Документ
  Методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсових робіт для студентів 3 та 4 курсів
  (РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2019) Тарнавська, Марина Миколаївна; Верезубенко, Марина Миколаївна; Чорна, О. О.; Кіт, Л. М.
 • Документ
  Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи для студентів 4 курсу
  (РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2019) Ярова, Лариса Олегівна; Тарнавська, Марина Миколаївна; Кіт, Л. М.; Верезубенко, Микола Миколайович; Альошина, А. Ю.
 • Документ
  Курс лекцій «Вступ до прикладної лінгвістики»
  (РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2020) Тарнавська, Марина Миколаївна
 • Документ
  Методичні рекомендації до проведення перекладацької практики студентів старших курсів
  (РВГ ІЦ ЦДПУ імені Володимира Винниченка, 2020) Ярова, Лариса Олегівна; Тарнавська, Марина Миколаївна; Кіт, Л. М.
 • Документ
  Навчально-методичні матеріали для підготовки до державного екзамену з теорії перекладу, аспектного перекладу англійської та німецької мов
  (РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2020) Ярова, Лариса Олегівна; Тарнавська, Марина Миколаївна; Кіт, Л. М.
 • Документ
  Психолінгвістика
  (2022) Лелека, Тетяна Олександрівна; Leleka, Tetiana
 • Документ
  Використання методу проєктів у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності студентів
  (ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2021) Капітан, Тетяна Анатоліївна; Kapitan, Tetiana Anatoliivna
  (ua) У статті розглянуто проєктні технології навчання; проаналізовано специфіку проєктного методу навчання та його особливості; проєктні технології як принцип організації освітньої діяльності; глибинну суть проєктної технології; представлено проєктні технології як органічне поєднання багатьох освітніх технологій.