DSpace 7

Photo by @inspiredimages
 

Recent Submissions

Item
Кінематограф у Єлисаветграді в перші роки свого існування
(РВВ ЦДУ ім. В. Винниченка, 2024) Грінченко, Віктор Григорович
Item
Про особливості розв’язування задач інтегрованого змісту
(2023) Нічишина, Вікторія Вікторівна; Величко, Марія; Nichyshyna V.; Velychko M.
(ua) У статті розглядається роль та практичні переваги використання математичних пакетів для розв’язування інтегрованих задач у шкільному курсі математики. Подаються приклади розв’язування інтегрованих задач за допомогою різних математичних пакетів. При цьому застосовується міжпредметна інтеграція математики з фізикою, економікою та статистикою. (en) The article deals the role and practical advantages of using mathematical packages for solving integrated problems in a school mathematics course. Examples of solving integrated problems in various mathematical packages are provided. At the same time, interdisciplinary integration of mathematics with physics, economics and statistics is used.
Item
Деякі особливості дистанційного навчання студентів при вивченні біологічних дисциплін
(2022) Аркушина, Ганна Феліксівна; Найдьонова, Галина Георгіївна; Arkushina, Hanna Feliksivna; Naidonova, Halyna Heorhiivna
(ua) У статті розглянуто теоретичні аспекти дистанційного навчання учасників освітнього процесу, зокрема особливості проведення занять для студентів біологічних спеціальностей, наведено проблематику основних завдань даного наукового напряму; акцентовано увагу на тих технологіях навчання, які є найбільш зручними, гнучкими та доступними, що дозволяють реалізовувати повноцінний освітній процес під час складних умов воєнних реалій. Зазначено, що розвиток інформаційних технологій дозволяє розробляти і здійснювати принципово нові підходи до освіти студентів вищих навчальних закладів. Наголошено на тому, що дистанційна організація освітнього процесу передбачає дещо інший підхід до навчання з боку студентів, зокрема: самостійність пошуку, аналізу, систематизації й узагальнення інформації, самоорганізацію та самоконтроль. Вивчення дисциплін природничого циклу взагалі і біології зокрема за допомогою інформаційно-комунікативних технологій дозволяє досить якісно виконати низку дидактичних завдань. Так, за допомогою ряду освітніх та наукових платформ, як от LearningApps, Scilab, e-Anatomy, «Цікава наука», TeamLabBody, можна вивчати біологічні явища і процеси з використанням комп’ютерної графіки, моделювання та симуляції біологічних процесів (платформа PhET interactive simulations), здійснювати досліди у віртуальних лабораторіях на платформах Labster, LabsLand, Go-Lab, VirtualBiologyLab, LabBench Activities by Pearson, Classzone. На основі аналізу численних дослідницьких позицій зауважено, що при викладанні біологічних дисциплін доцільно розділяти матеріал для самостійного опрацювання на розділи, модулі або блоки, створювати чіткі інструкції, розробляти методичні рекомендації для виконання робіт і представлення їх результатів, та спонукати студентів до постійного самоконтролю. Підкреслено актуальність завдань компетентнісного змісту, які є студентоцентричними, отже орієнтовані на практичне застосування теоретичних знань, надають студентам необхідні засоби та інструменти для їх виконання, сприяють підвищенню пізнавальної активності, формуванню навичок аналізу біологічних явищ і процесів, розвитку критичного мислення, розкриттю особистості майбутнього фахівця. (en) The article examines the theoretical aspects of distance learning of the educational process participants, in particular, the peculiarities of conducting classes for students of biological specialties. The authors outline the main issues of this scientific field; attention is focused on the most convenient, flexible and accessible learning technologies, which allow to realize a full-fledged educational process in tough conditions of military setting. It is noted that the development of information technologies allows to implement fundamentally new approaches to high school students education. It is emphasized that a remote organization of the educational process implies a slightly different approach to learning on the part of students, which is independent research, analysis, systematization and generalization of information, self-management and self-monitoring. Studying natural sciences in general and biology in particular with the help of information and communication technologies enables to perform a number of didactic tasks with sufficient quality. Thus, a wide range of educational and scientific platforms, such as LearningApps, Scilab, e-Anatomy, "Interesting Science", TeamLabBody, makes it possible to study biological phenomena and processes using computer graphics, modeling and simulation of biological processes (PhET interactive simulation platform ) as well as to carry out experiments in virtual laboratories on the platforms Labster, LabsLand, Go-Lab, VirtualBiologyLab, LabBench Activities by Pearson, Classzone. Based on the analysis of numerous research findings, it was noted that when teaching biological disciplines, it is advisable to divide the independent study material into sections, modules or blocks, create clear instructions, develop methodological recommendations for work performing and results presenting, and motivate students to constant self-monitoring. The article stresses the importance of competency-based tasks, which are student-centered and, therefore, focused on the hands-on application of theoretical knowledge. They provide students with the necessary means and tools for their implementation, contribute to increasing cognitive activity, forming skills in the analysis of biological phenomena and processes developing critical thinking, revealing the personality of a future specialist.