Наукові видання каф-ри мистецької освіти

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 30
 • Документ
  Aesthetic Education of Young People As a Necessary Condition for Cultural Development of the Individual in Modern Conditions of the Information Society
  (2022) Шевцова, Олена Борисівна; Shevtsova, O.; Tiutiunnyk, M.; Bosyi, O.; Zharovska, O.; Patsaliuk, I.; Bielikova, V.; Kuchai, T.
  (en) The article reveals the problems of aesthetic education of young people as a necessary condition for the cultural development of the individual in the modern conditions of the information society. Aesthetic education should contribute to the formation of a creatively active personality. The basis of aesthetic education of young people in the modern conditions of the information society is the core of artistic culture – art as a unique form of public onsciousness that contributes to the spiritual development and improvement of the inner world of a person. The main tasks of aesthetic education are highlighted. It is focused on the formation of aesthetic consciousness and aesthetic behavior of the individual. The formation of true aesthetic and spiritual values of students is impossible without a deep awareness of the national foundations of culture, which combines science (including technology), education, art, morality, way of life and worldview, and most importantly its information component – information culture. The effectiveness of aesthetic education of students largely depends on the skillful use of various methods and means by teachers. Aesthetic education of students involves a qualitative change in the level of their aesthetic culture in the modern conditions of the information society. In the era of information and computer technologies, the main Institute for aesthetic education of young people, as a necessary condition for the cultural development of the individual, is mass media. Television stands out especially because it has several information series (audio and video sequence), multiplied by the efficiency of providing information that increases several times compared to paper media, which allows you to report directly during the event.
 • Документ
  Розвиток емоційної стійкості майбутнього вчителя музичного мистецтва в класі вокалу
  (2022) Колоскова, Жанна Володимирівна; Koloskova, Zhanna
  (ua) Автор статті розкриває проблему розвитку емоційної стійкості майбутніх вчителів музичного мистецтва у вищій школі. Встановлено, що означена проблема є актуальною для професії музиканта, яка потребує витримки як у вивченні музичних творів, так і у виконанні їх перед аудиторією. На підставі аналізу джерельної бази авторка визначає поняття «емоційна стійкість», доводить залежність врегулювання психічного стану музиканта від наявності розвиненого самоконтролю та знання мови емоцій, яке сприяє розвитку виконавської техніки майбутнього педагога-музиканта. Авторка приходить до висновку, що професійне становлення майбутнього фахівця-музиканта в процесі вокальної підготовки є неможливим без включення емоційної сфери та наявності високого рівня емоційної стійкості, оскільки емоційні переживання в ході виконання музичних творів впливають на психофізіологічний стан музиканта.
 • Документ
  Комплексний підхід до розвитку художнього сприйняття у майбутніх фахівців мистецької галузі
  (РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2021) Кириченко, Олена Іванівна; Стрітьєвич, Тетяна Миколаївна; Kirichenko, Helena Ivanovna; Strityevich, Тetyiana Mykolayivna
  (ua) Комплексна методика розвитку художнього сприйняття у студентів, що навчаються у галузі образотворчого мистецтва, розглядається в контексті міждисциплінарного підходу в навчальному процесі. Визначено специфіку понять «естетичне сприйняття» та «художнє сприйняття», підкреслено продуктивність різних прийомів та методів навчання мистецьким дисциплінам, що спрямовують на формування у студентів усвідомленого розуміння специфіки художньої мови творів, художнього процесу та особливостей епохи, які вплинули на створення художнього образу. Розглянуто прийоми, засоби, педагогічні методи, що діють найбільш ефективно в процесі формування художнього сприйняття у студентів мистецьких спеціальностей.
 • Документ
  Специфіка стилю ампір в провінційному тексті культури (на прикладі Єлисаветграда – центру військових поселень)
  (2013) Кириченко, Олена Іванівна
  (ua) В статті розглядаються особливості провінціального варіанту стилю ампір на прикладі Єлисаветграда – центру військових поселень південної частини України в першій половині ХІХ ст., виявляється специфіка формування художнього образу міста з появою орієнтирів на стильові ознаки пізнього класицизму. Аннотация. В статье рассматриваются особенности провинциального варианта стиля ампир на примере Елисаветграда – центра военных поселений южной части Украины в первой половине ХІХ века, выявляется специфика формирования художественного образа города с появлением ориентиров на стилевые признаки позднего классицизма. (en) The article identifies characteristics of the provincial version of the Empire style for example Elisavetgrad - the center of the military settlements souther n Ukraine in the nineteenth century, reveals the specificity of formation of the artistic image of the city and features landmarks on the late classical style attributes.
 • Документ
  Спів-творчість у процесі музично-виконавської інтерпретації художнього образу
  (РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2022) Шевцова, Олена Борисівна; Shevtsova, Olena
  (ua) У статті аналізуються наукові праці відомих педагогів-музикантів, у яких художньо-виконавська інтерпретація визначається як активний творчий процес, індивідуальне, неповторне художньо-образне розуміння змісту музичного твору. Встановлено, що виконавська інтерпретація передбачає творчий пошук, ціннісне осмислення й оцінку музичного твору, завдяки чому створюється адекватний, але не тотожний авторському баченню художній образ, що містить весь потенціал «Я» особистості виконавця в процесі художнього пізнання. Тому наявність високого ступеня творчої самостійності, розвиненості неповторного асоціативного комплексу, фантазії, уяви, мистецтва перевтілення, співпереживання і співтворчості в художньо- інтерпретаційному процесі сприяє нестереотипному розв’язанню творчих завдань, «входженню» в глибинні прошарки музичного твору, діалогічності художнього спілкування, художнього діалогу і спів-творчості з авторм музичного твору.Суб’єктивізація відтворення музичного образу є закономірним явищем, оскільки кожен виконавець відрізняється рівнем обсягу знань, умінь, розвитком емоційно-емпатійної культури, технікою виконання, досвідом художнього сприйняття, розвитком музичних здібностей та іншими виконавськими якостями, що характеризують його як унікальну особистість і детермінують індивідуальний художньо-інтерпретаційний процес. Доведено, що саме завдяки елементам співтворчості, збагаченню художньо-інтерпретаціного процесу неординарним мисленням виконавця, його особистісно-індивідуальним ставленням до твору художня інтерпретація стає не тільки адекватною й переконливою, а особистісно-переконливою, особистісно-адекватною, гармонійно поєднуючи класичне трактування твору з індивідуальним баченням й відчуттям його сутності, реалізується духовно-особистісний потенціал твору, наступає стан, що сприяє розв’язанню особистісного завдання. Через співтворчість здійснюється діалогічність свідомостей, розуміння іншого як самого себе, переживання «духу» музичного твору. Здатність до співтворчості як певний спосіб діалогового спілкування між композитором і тим, хто осягає художній образ, визначає рівень музично-виконавської компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва.
 • Документ
  Проблемно-пошукові методи навчання в класі основного музичного інструменту (фортепіано)
  (РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2021) Кулікова, Світлана Вікторівна; Kulikova, Svitlana Viktorovna
  (ua) Устатті автор розглядає можливості застосування проблемно-пошукових методів в роботі над музичним твором в класі основного музичного інструменту (фортепіано). До проблемно-пошукових або евристичних методів відносяться метод маєвтики та метод синектики, які з успіхом можна застосувати на заняттях з основного музичного інструменту.
 • Документ
  Рефлексивне портфоліо у професійній підготовці майбутніх фахівців
  (РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2021) Гарбузенко, Лариса Володимирівна; Омельяненко, Світлана Віталіївна
  (ua) У статті актуалізована можливість використання рефлексивного портфоліо у професійній підготовці майбутніх фахівців. Запропоновані етапи роботи над рефлексивним портфоліо із використанням тренінгових вправ. Розроблена структуру рефлексивного портфоліо. Висвітлені деякі результати впливу ведення рефлективного портфоліо на якість професійної підготовки.
 • Документ
  Формування творчо-виконавських навичок майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі інструментальної підготовки
  (РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020) Свещинська, Наталя Василівна; Свещинская, Наталья Васильевна; Sveschynska, Natalia Vasylivna
  (ua) У статті розглядається питання формування творчо-виконавських навичок майбутніх педагогів-музикантів на сучасному етапі розвитку суспільства, який вимагає підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців, осмисленню ними важливості сформованості творчих та виконавських навичок у процесі професійної діяльності, враховуючи особистісну спрямованість.
 • Документ
  Мистецькі заходи у Кропивницькому
  (2017) Черкасов, Володимир Федорович
 • Документ
  До питання творчо-виконавської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва
  (2014) Стратан-Артишкова, Тетяна Борисівна; Стратан-Артишкова, Татьяна Борисовна; Stratan-Artyshkova, T.
  (uk) У статті здійснюється огляд наукових праць, присвячених питанням професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва; подаються концепції сучасних вітчизняних вчених і дослідників у галузі мистецької та музично-педагогічної освіти, розкриваються актуальні аспекти творчо-виконавської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва.
 • Документ
  Розвиток естетичного і художнього сприйняття архітектурного образу в студентів художньо-графічного відділення
  (КДПУ ім. В. Винниченка, 2017) Кириченко, Олена Іванівна; Кириченко, Елена Ивановна; Kirichenko, Helena Ivanovna
  (uk) Розглядаються актуальні проблеми естетичного і художнього сприйняття архітектурного образу студентами художніх спеціальностей. Визначається специфіка категорій «естетичне сприйняття» і «художнє сприйняття». Виявляється поетапна підготовка до розуміння архітектурної мови та виразних прийомів архітектурного образу. Підкреслюється важливе значення ознайомлення з історичними пам’ятниками архітектури в процесі розвитку естетичного і художнього сприйняття архітектурного образу.
 • Документ
  Психолого-педагогічні основи викладання світової художньої культури вшколі
  (КДПУ ім. В. Винниченка, 2010) Куркіна, Сніжана Віталіївна
  (uk) У статті пропонується аналіз психолого-педагогічних основ викладання курсу «Світова художня культура» в школі. Досліджується вплив засобів образного впливу творів мистецтва на вирішення художньо-освітніх і загальновиховних завдань, що мають вирішуватися в рамках викладання означеного курсу.
 • Документ
  Умови розвитку естетичних смаків учасників студентських художніх колективів
  (КДПУ ім. В. Винниченка, 2011) Бродський, Геннадій Леонідович
  (uk) У статті йдеться про особливості формування та розвитку естетичних смаків студентів – учасників аматорських художніх колективів у рамках сучасної гуманітарно-культурологічної парадигми.
 • Документ
  Розвиток музичної освіти у період просвітництва
  (КДПУ ім. В. Винниченка, 2014) Черкасов, Володимир Федорович
  (uk) У статті обґрунтовано становлення і розвиток музичної освіти у період Просвітництва, застосування музики як засобу естетичного виховання молоді.
 • Документ
  Комплексно-інтеграційна технологія формування інструментально-виконавських компетенцій майбутнього вчителя музичного мистецтва
  (КДПУ ім. В. Винниченка, 2014) Горбенко, Олена Борисівна
  (uk) У статті розкривається зміст і сутність комплексно-інтеграційної технології формування інструментально-виконавських компетенцій майбутнього вчителя музичного мистецтва; визначаються інноваційні методи навчання, що плідно і позитивно впливають на процес формування інструментально-виконавської компетентності майбутніх фахівців.
 • Документ
  Особливості звуковидобування під час виконання творів на фортепіано
  (КДПУ ім. В. Винниченка, 2016) Негребецька, Ольга Миколаївна; Negrebecka, Olga
  (uk) У статті розглядаються проблеми невідповідності між високими вимогами, висунутими до піаніста щодо співучого виконання на фортепіано і недостатньою методологічною оснащеністю педагогічного процесу. Автор проводить поглиблений аналіз з питання «співучості» виконання на фортепіано.
 • Документ
  Виховання емоційної чутливості до музичного мистецтва у дітей дошкільного віку
  (КДПУ ім. В. Винниченка, 2016) Куркіна, Сніжана Віталіївна; Kurkina, Snizhana
  (uk) У запропонованій статті автор намагається проаналізувати особливості музичного виховання дітей дошкільного віку. Розроблено комплекс критеріїв за допомогою яких можливо виявляти якісні характеристики емоційного відгуку на музику у дітей дошкільників. Сформульовано вікові показники рівня сформованості емоційної чутливості до музичного мистецтва у дітей молодшого, середнього й старшого дошкільного віку.
 • Документ
  Формування вокальних компетенцій студентів в процесі фахової підготовки
  (КДПУ ім. В. Винниченка, 2016) Ткаченко, Зоя Олексіївна; Ткаченко, Зоя Алексеевна
  (uk) У статті розглядаються основні методи формування вокальних компетенцій майбутніх учителів музичного мистецтва на заняттях з постановки голосу а також здійснюється огляд розспівок на різні види техніки, які є найбільш ефективними в процесі підготовки голосового апарату виконавця до якісного співу.
 • Документ
  Форми і методи роботи над акомпанементами вокально-хорових та інструментальних творів
  (КДПУ ім. В. Винниченка, 2011) Назаренко, Марина Павлівна
  (uk) У статті розглядаються форми і методи концертмейстерської роботи над вокально-хоровими та інструментальними творами, визначаються їх специфічні особливості. Проводиться аналіз деяких вокальних та інструментальних творів, які застосовують у концертмейстерській підготовці студентів музично-педагогічної спеціальності.