Арт-менеджмент: сутність поняття, види, функції, перспективи розвитку: Актуальнi питання гуманiтарних наук

Анотація

(ua) У статті автор розглядає сутність поняття «арт-менеджмент», його види, функції та перспективи роз­ витку. Автор трактує арт-менеджмент як один з функціонально-рольових видів діяльності, п о в’язаний з про­ цесами відбору, зберігання, виробництва і поширення культурних цінностей. На думку автора, арт-менеджмент - це процес управління виробництвом продукту ринку культурних послуг, що включає всі структурні елементи управління (планування, організацію, мотивацію, контроль) організацією людей, зайнятих цим виробництвом, тому можна стверджувати, що арт-менеджмент являє собою сукупність управлінських прийомів (планування, організація, мотивація, контроль), характерних для класичного менедж­ менту, та є особливим видом управлінської діяльності в сфері мистецтва, який включає процес створення і поширення художньої продукції і виконує проєктно-технологічну, художньо-творчу, організаційно-управлінську та маркетингову функції. Автор зазначає, що арт-менеджмент сьогодні розглядається як один з функціонально-рольових видів діяль­ ності, п о в’язаний з процесами відбору, зберігання, виробництва і поширення культурних цінностей. На основі системного аналізу сучасної управлінської практики у сфері мистецтва автор виділяє наступ­ ні різновиди арт-менеджменту: менеджмент виконавських та сценічних мистецтв (музичний, театральний, хореографічний, цирковий, концертно-фестивальний та гастрольний менеджмент) та менеджмент візуальних мистецтв (менеджмент кіно та телебачення, образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, музей­ ний та галерейно-виставковий) тощо. На думку автора, арт-менеджмент - це процес управління виробництвом продукту ринку культурних послуг, що включає всі структурні елементи управління (планування, організацію, мотивацію, контроль) організацією людей, зайнятих цим виробництвом, тому можна стверджувати, що арт-менеджмент являє собою сукупність управлінських прийомів (планування, організація, мотивація, контроль), характерних для класичного менедж­ менту та є особливим видом управлінської діяльності в сфері мистецтва, який включає процес створення і поши­ рення художньої продукції. Отже, в наш час культура і мистецтво є ресурсами відновлення активного економічного життя та не тіль­ ки потужними засобами збереження єдності поколінь народу, підвищення престижу та створення інвести­ ційної привабливості країни чи регіону, а також важливим інструментом національної безпеки й формування демократичного громадянського суспільства.
(en) In the article, the author examines the essence o f the concept o f "art management", its types, functions and prospects fo r development. The author interprets art management as one o f the functional and role-based activities related to the processes o f selection, storage, production and distribution o f cultural values. The prospect o f our country entering the European market o f creative industries, which is currently actively demonstrating competitiveness and the enormous possibilities o f modern culture, has caused a clear tendency to rethink the role of management in the field ofnational culture. This means that Ukraine, which has firmly embarked on the path of progressive reforms, today needs reformatting o f all, including state and non-state, levers o f influence on the management o f the cultural and artistic sphere. The decisive role in solving these issues belongs to the field o f education, in particular, art education, which prepares competent specialists in the field o f various types o f arts and art managers. According to the author, art management is the process o f managing the production o f a product o f the market o f cultural services, which includes all structural elements o f management (planning, organization, motivation, control) by the organization o f people engaged in this production, so it can be argued that art management is a set management techniques (planning, organization, motivation, control), characteristic o f classical management, and is a special type o f management activity in the field o f art, which includes the process o f creating and distributing artistic products and performs project-technological, artistic-creative, organizational-management and marketing functions. Varieties o f art management are performing and scenic arts management (musical, choreographic, theater, circus, concert-festival and tour management) and visual arts management (film and television management, fine and decorative arts, museum andgallery-exhibition management). Nowadays, culture and art are resources fo r the restoration o f active economic life and not only powerful means o f preserving the unity o f generations o f the people, increasing prestige and creating investment attractiveness o f a country or region, as well as an important instrument o f national security and the formation o f a democratic civil society.

Опис

Ключові слова

культурно-мистецькі послуги, культурно-мистецькі цін­ності, соціокультурна діяльність, мистецька освіта, арт-менеджмент, cultural and artistic services, art management, art education, socio-cultural activity, cultural and artistic values

Бібліографічний опис

Стрітьєвич Т. М. Арт-менеджмент: сутність поняття, види, функції, перспективи розвитку: Актуальнi питання гуманiтарних наук / Тетяна Миколаївна Стрітьєвич. - 2023. - Вип. 67. - том 2. - С. 131-138.