Психічний розвиток дітей із порушенням опорно-рухового апарату (ДЦП)

dc.contributor.authorЗавітренко, Долорес Жораївна
dc.contributor.authorБерезенко, Наталія Олегівна
dc.contributor.authorZavitrenko, Dolores Zhoraivna
dc.contributor.authorBerezenko, Nataliia Olegivna
dc.date.accessioned2022-10-21T20:41:51Z
dc.date.available2022-10-21T20:41:51Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstract(ua) У статті розглядається проблема дітей із порушенням функцій опорно-рухового апарату, яким характерні розлади емоційно-вольової сфери. З точки зору науковців створення спеціальної системи підготовки дитини з порушеннями психофізичного розвитку до навчання в інтегрованому освітньому просторі, де така дитина знаходиться у спільноті дітей з нормальним розвитком, дає можливість дитині з порушеннями реалізувати себе та пристосуватися у сучасному загальноосвітньому середовищі. У своїх вчинках діти з інвалідністю керуються в основному емоцією задоволення, бажанням даного моменту. Ступінь порушення рухових функцій не визначає ступінь порушення емоційно-вольової та інших сфер особистості у таких дітей. При ДЦП можна говорити про особливий вид психічного дизонтогенезу – дефіцитарний розвиток. Виражена диспропорційність і нерівномірний, порушений темп розвитку, а також якісна своєрідність у формуванні психіки – це головні особливості пізнавальної діяльності та всієї особистості дитини з ДЦП. Разом з тим, важкі рухові розлади можуть бути поєднані із затримкою психічного розвитку, спостерігаються мовленнєві та сенсорні дефекти. Дитячі церебральні паралічі характеризуються особливостями порушень пізнавальної діяльності, моторної, мовної а також нервовопсихічної сфери, при цьому міра вираженості залежить від локалізації і важкості ураження кори головного мозку. Ці особливості чинять негативний вплив на розвиток дітей дошкільного віку і становлення особистості в цілому. Встановлено основні особливості психічного розвитку дітей із порушенням опорно-рухового апарату, описано характерні для дітей із церебральним паралічем специфічні відхилення в психічному розвитку. Визначено, що хронологічне дозрівання психічних функцій дітей з церебральним паралічем різко затримується, на цьому тлі виявлено різні форми порушення психіки, перш за все пізнавальної діяльності Зроблено висновок, що дитячий церебральний параліч є складним захворюванням центральної нервової системи, і це веде не тільки до рухових порушень, але і визиває затримку чи патологію розумового розвитку, мовну недостатність, порушення слуху, зору і таке інше. Усе це свідчить про своєрідний дисгармонійний психічний розвиток дитини з ДЦП. Запропоновано програму корекції емоційно-пізнавальної сфери для дітей з порушенням функцій опорно-рухового апарату.uk_UA
dc.description.abstract(en) The article reveals with the problem of children with musculoskeletal disorders, which are characterized by disorders of the emotional and volitional sphere. From the point of view of scientists, the creation of a special system for preparing a child with psychophysical development disorders to study in an integrated educational space, where such a child is in a community of children with normal development, gives a child with disorders the opportunity to realize himself and adapt in a modern general education environment. In their actions, children with disabilities are guided mainly by the emotion of satisfaction, the desire of the given moment. The degree of impairment of motor functions does not determine the degree of impairment of emotional-volitional and other spheres of personality in such children. With cerebral palsy, we can talk about a special type of mental dysontogenesis - deficient development. Pronounced disproportionality and an uneven, disturbed pace of development, as well as qualitative originality in the formation of the psyche, are the main features of cognitive activity and the entire personality of a child with cerebral palsy. At the same time, severe movement disorders can be combined with delayed mental development, speech and sensory defects are observed. Children's cerebral palsy is characterized by the peculiarities of disorders of cognitive activity, motor, speech and neuropsychological spheres, while the degree of severity depends on the localization and severity of damage to the cerebral cortex. These features have a negative impact on the development of preschool children and the formation of personality as a whole. The main features of the mental development of children with musculoskeletal disorders are established, and the specific deviations in mental development characteristic of children with cerebral palsy are described. It was determined that the chronological maturation of the mental functions of children with cerebral palsy is sharply delayed, against this background, various forms of mental disorders, primarily cognitive activity, were found It was concluded that cerebral palsy is a complex disease of the central nervous system, and it leads not only to movement disorders, but also causes a delay or pathology of mental development, language deficiency, impaired hearing, vision, and so on. All this indicates a kind of disharmonious mental development of a child with cerebral palsy. A program of correction of the emotional and cognitive sphere for children with impaired musculoskeletal functions is proposed.uk_UA
dc.identifier.citationЗавітренко Д. Ж. Психічний розвиток дітей із порушенням опорно-рухового апарату (ДЦП) / Долорес Жораївна Завітренко, Наталія Олегівна Березенко // Наукові записки ЦДПУ. Серія : Педагогічні науки = Academic Nores. Series : Pedagogical Sciences : зб. наук. праць / МОН України, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кропивницький, 2022. - Вип. 205. - С. 114-119.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/4225
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherРВВ ЦДПУ ім. В. Винниченкаuk_UA
dc.relation.ispartofseriesПедагогічні науки;
dc.subjectдіти з порушенням функцій опорно-рухового апаратуuk_UA
dc.subjectДЦПuk_UA
dc.subjectдитячий церебральний паралічuk_UA
dc.subjectпрограма корекції емоційно-пізнавальної сфериuk_UA
dc.subjectособливості розвитку, психічний розвитокuk_UA
dc.subjectсенсорні порушенняuk_UA
dc.subjectмовні дефектиuk_UA
dc.subjectпсихічні функції дітей із церебральним паралічемuk_UA
dc.subjectpsychological developmentuk_UA
dc.subjectcerebral palsyuk_UA
dc.subjectsensory disturbancesuk_UA
dc.subjectlinguistic defectsuk_UA
dc.subjectmental functions of children with cerebral palsyuk_UA
dc.titleПсихічний розвиток дітей із порушенням опорно-рухового апарату (ДЦП)uk_UA
dc.title.alternativeThe features of psychological development of children with ceribral paralicityuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
Психічний розвиток дітей із порушенням опорно-рухового апарату (ДЦП).pdf
Size:
741.61 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
11.12 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: