Місце інноваційної діяльності у професійній підготовці майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи

Abstract
(uk) У статті розглядається сутність таких дефініцій як інновація, інноваційна діяльність, виокремлено напрямки досліджень, що розробляються вітчизняними та зарубіжними науковцями щодо здійснення інноваційної діяльності в педагогічній освіті. Також розкривається значення інноваційної діяльності у сучасній системі освіти та її актуальність у підготовці майбутніх фахівців з готельно-ресторанної справи. Показано деякі аспекти інноваційної спрямованості педагогічної діяльності викладачів під час професійної підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи. Наведено приклад застосування такої інноваційної діяльності як метод проектів, що є ефективним для формування фахівця, здатного вільно себе почувати в умовах сучасних ринкових відносин, під час викладання фахових дисциплін в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи.
(ru) В статье рассматривается сущность таких дефиниций как инновация, инновационная деятельность, выделены направления исследований, которые разрабатываются отечественными и зарубежными учеными относительно осуществления инновационной деятельности в педагогическом образовании. Также раскрывается значение инновационной деятельности в современной системе образования и ее актуальность в подготовке будущих специалистов по гостинично-ресторанному делу. Показаны некоторые аспекты инновационной направленности педагогической деятельности преподавателей во время профессиональной подготовки будущих специалистов гостинично-ресторанного дела. Приведен пример применения такой инновационной деятельности как метод проектов который является эффективным для формирования специалиста, способного свободно себя чувствовать в условиях современных рыночных отношений, во время преподавания профессиональных дисциплин в процесс профессиональной подготовки будущих специалистов гостинично-ресторанного дела.
Description
Keywords
інновації, інноваційна педагогічна діяльність, метод проектів, готельно-ресторанна справа, инновации, инновационная педагогическая деятельность, метод проектов, гостиннично ресторанное дело
Citation
Мироненко Н. В. Місце інноваційної діяльності у професійній підготовці майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи / Наталя Василівна Мироненко // Наукові записки КДПУ. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти / ред. кол.: С. П. Величко [та ін.]. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – Вип. 9, ч. 3. – С. 6-9.