Наукові видання каф-ри технологічної та професійної освіти

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 335
 • Item
  Методика проведення метрологічних досліджень при вивченні питань промислової електроніки здобувачами вищої освіти спеціальностей технологічної та професійної освіти
  (2023) Кононенко, Сергій Олексійович; Кононенко, Леся Віталіївна; Kononenko, Serhii Oleksiiovych; Kononenko, Lesіa Vitaliivna
  (ua) Сучасний стан суспільства висуває нові завдання для організації навчального процесу з підготовки здобувачів вищої освіти у різних галузях народного господарства. Враховуючи нагальні потреби організації навчального процесу, а саме дистанційного навчання, постає проблема у розробці відповідних методів формування фахових компетенцій студентів.Сучасне виробництво важко уявити без спеціалістів з метрології. На підприємствах промисловості необхідно постійно визначати параметри технологічних процесів та контролювати якість промислової продукції. Досить швидке впровадження комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем у виробничий процес потребує висококваліфікованих працівників, які проектують, впроваджують та обслуговують ці системи. Таким чином, сфера діяльності фахівців з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки охоплює майже всі галузі промисловості України.Дослідження проведені науковцями вказують на невирішеність поставленої проблеми, щодо побудови навчального процесу в умовах дистанційного навчання при вивчені студентами основ метрології. На перше місце виходить стан матеріально-технічного забезпечення студентів, недоступність до необхідного обладнання, відсутність відповідного методичного забезпечення при використанні наявної комп’ютерної техніки та програмного забезпечення. Тому відбувається пошук альтернативних засобів при організації дистанційного навчання, що і зумовлює розробку доступних методів викладання основ метрології.Аналіз наукових досліджень, присвячених проблемам організації та проведення метрологічних досліджень при вивчені промислової електроніки здобувачами вищої освіти спеціальностей технологічної та професійної освіти в умовах дистанційного навчання вказує на те, що існують певні труднощі в їх постановці, а саме неможливість використання вимірювального обладнання. Запропонований нами підхід проведення метрологічних досліджень в умовах дистанційного навчання а саме: використання віртуального обладнання при проведені лабораторних робіт у певній мірі задовольняє виконання поставлених завдань. З’являється перспектива подальших методичних розробок для забезпечення метрологічних досліджень на основі віртуальних приладів, які б значно покращували рівень вивчення студентами основ метрології.
 • Item
  Питання адитивних технологій в наукових дослідженнях та при вивченні процесів і технологій обробки сучасних конструкційних матеріалів
  (2023) Ткачук, Андрій Іванович; Tkachuk, Andriy Ivanovych
  (ua) У статті розглянуті нові підходи при вивченні студентами освітньої програми Середня освіта (Трудове навчання та технології) особливостей адитивних технологій виробництва й обробки сучасних конструкційних металевих матеріалів, як однієї зі складових тем дисциплін "Основні процеси обробки матеріалів (металів)", "Технології обробки матеріалів", "Технологічний практикум з основних технологій (металевих матеріалів)", "Практикум з технологій" за рахунок більш ефективного компонування та подачі відповідного лекційного матеріалу з допомогою системи мультимедійних презентацій під час лекційних і лабораторних занять у форматі відео-конференцій на платформі Google Meet в умовах дистанційного навчання. Показано, що більш ретельного дослідження й опрацювання студентами потребують питання, які пов'язані з такими методами адитивних технологій, як Powder Bed Fusion і Direct Energy Deposition. Проаналізовано особливості викладення навчального матеріалу про характеристики і робочі параметри таких зрілих адитивних технологій 3D-друку металевих виробів, як SLS, DMLS, SLM, LENS, EBM, EBAM. Запропоновано, що при опрацюванні даного навчального матеріалу, студентам слід наголосити, що однією з самих розповсюджених є адитивна технологія газопорошкової лазерної плавки (Laser Engineered Net Shaping), яка належить до DED Additive Manufacturing. Реалізація цієї технології полягає у прямому підведенні металевого порошку в зону розплавлення, з наступним сплавленням його лазером. Підведення порошку здійснюється під тиском у повітрі чи в потоці інертного газі. Перевагами LENS є можливість: локальної обробки, гібридного виготовлення та ремонту великогабаритних, складнопрофільних і тонкостінних виробів; нанесення захисних покриттів; використання різних металопорошкових композицій. Недоліком LENS є велика витрата порошку через особливості процесу. Для виготовлення великогабаритних деталей простої геометрії також застосовується Electron Beam Additive Manufacturing, при якій в зону плавлення здійснюється пряме підведення металевого дроту з подальшим його сплавленням електронним променем з попередніми шарами ("зрізами") металевого виробу.
 • Item
  Сугестивна технологія як засіб мотивації студентів до освітньої діяльності в умовах дистанційного навчання
  (РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2023) Мироненко, Наталя Василівна; Пуляк, Ольга Василівна; Myronenko, Natalya Vasilivna; Puliak, Olha Vasilivna
  (ua) Статтю присвячено аналізу сугестивної технології навчання як одного із засобів формування позитивної мотивації студентів до здійснення освітньої діяльності в умовах дистанційного навчання.Зважаючи на обставини, які змушують студентів в Україні здійснювати освітню діяльність переважно на дистанційній формі навчання, спостерігається значне зменшення інтересу та мотивації до навчання, тому педагогам слід знаходити такі технології навчання, які б змогти активізувати творчо-інтелектуальну сферу діяльності студентів та підвищити позитивну мотивацію до освітньої діяльності. У якості такої технології авторами розкрито сутність та зміст сугестивно технології, яка відрізняється від інших тим, що при впровадженні її у освітній процес навчання здійснюється на основі емоційного навіювання у стані пильнування, що приводить до надзапам’ятовування. Авторами зроблено висновок, що впровадження сугестивного навчання в освітній процес студентів активізує їх творчо-інтелектуальну сферу, підвищує працездатність та знижує втому від роботи, створює позитивний емоційний мікроклімат, робить освітній процес більш продуктивним/
 • Item
  Формування готовності учнів до майбутньої раціоналізаторської та винахідницької діяльності в процесі навчання технологій
  (РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2023) Чубар, Василь Васильович; Chubar, Vasyl Vasyliovych
  (ua) Стаття присвячена проблемі удосконалення формування готовності учнів до майбутньої раціоналізаторської та винахідницької діяльності в процесі навчання технологій. У дослідженні запропоновано методику відбору змісту навчання школярів технологій, яка ґрунтується на використанні навчальних завдань, що вимагають реалізації елементів раціоналізаторської та винахідницької діяльності з різною складністю пошукової роботи й оперування, матеріалом пов'язаним із використанням знань різних навчальних предметів та пошуком інформації в Інтернеті; методичні підходи, під впливом яких активізуватиметься виникнення і формування здатності до інтелектуальної діяльності, необхідної учням для раціоналізаторської та винахідницької діяльності, яка закріплюватиметься і стабільно розвиватиметься у процесі реалізації навчальних проектів, тобто забезпечуватиме їхню здатність до швидкого й легкого засвоєння нових знань та застосування їх у стандартних та нестандартних ситуаціях для вирішення проблем; шляхи оптимального використання індивідуальної та групової пізнавальної діяльності для послідовного формування гіпотез щодо розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією навчальних проектів.
 • Item
  Технологічні процеси обробки матеріалів як складова stem-освіти в творчій діяльності студентів
  (РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2023) Рябець, Сергій Іванович; Щирбул, Олександр Миколайович; Ryabets, Serhiy Ivanovych; Shchyrbul, Oleksandr Mykolayovych
  (ua) У статті розглядаються проблеми розвитку творчих здібностей студентів при використанні елементів STEM-освіти. На основі аналізу наукових, методичних джерел встановлено, що з огляду на глобальні процеси інформатизації та автоматизації виробництва, сучасна підготовка фахівців потребує інтеграції нових знань, формування навичок творчої діяльності, розвитку критичного та інноваційного мислення. Тому, на сьогодні, одним з ключових завдань реалізації освітнього процесу є формування сучасної, високоосвіченої, висококультурної, творчої особистості. Це завдання розв’язується за допомогою впровадження в освітній процес нових методів, технологій навчання. Саме використання елементів STEM-освіти в технологічній підготовці студентів створює умови для інтеграції знань з різних дисциплін, дає можливість студентам використати важливі міждисциплінарні зв’язки для досягн ення позитивного результату, та, безперечно, сприяє формуванню творчого потенціалу майбутніх педагогів.
 • Item
  Системи базових еквівалентних прикладів для вивчення тем теоретичної та технічної механіки
  (РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2023) Ткачук, Андрій Іванович; Tkachuk, Andrij Ivanovych
  (ua) У статті розглянуто використання систем базових еквівалентних прикладів розв'язування задач для вивчення тем теоретичної та технічної механіки під час екстремального дистанційного навчання в умовах війни. Показано, що застосування оптимально підібраних й максимально адаптованих систем базових еквівалентних прикладів розв'язування задач дозволяє при опрацюванні студентами лекцій та виконанні відповідних практичних завдань покроково формувати й закріплювати в себе відповідні багаторівневі практичні знання, вміння і навички з відповідних тем теоретичної та технічної механіки. Наведено елементи запропонованих систем базових еквівалентних прикладів розв'язування задач по темам "Основні поняття та аксіоми статики абсолютно твердого тіла" та "Система збіжних сил".
 • Item
  Питання сучасної зброї масового ураження при вивченні цивільного захисту, безпеки життєдіяльності та охорони праці в галузі
  (РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2023) Ткачук, Андрій Іванович; Пуляк, Ольга Василівна; Tkachuk, Andriy Ivanovych; Puliak, Olha Vasilivna
  (ua) У статті розглянуто особливості викладання питань про сучасні види зброї масового ураження при вивченні цивільного захисту, безпеки життєдіяльності та охорони праці в галузі, як необхідного елементу вдосконалення освітнього процесу в умовах повномасштабної довготривалої війни з країною-агресором-терористом РФ. Показано особливості компоновки й подачі лекційного матеріалу про біологічну та хімічну зброю масового ураження за їх основними компонентами і конкретними актуальними прикладами застосування проти комбатантів і цивільного населення. Наведено сучасний стан стратегічних ядерних сил основних країн "Ядерного клубу" (Сполучених Штатів Америки, Російської Федерації, Китайської Народної Республіки, Франції, Великобританії, Індії) та основні тактикотехнічні характеристики їх сухопутних і морських компонент "ядерної тріади", як самих небезпечних видів зброї, що можуть навіть при "локальному" застосуванні призвести до повномасштабних катастрофічних наслідків, в тому числі до "Ядерної осені" та "Ядерної зими".
 • Item
  Перспективи використання сучасних таск-менеджерів для управляння it проєктами
  (РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2023) Пуляк, Ольга Василівна; Мироненко, Наталя Василівна; Puliak, Olha Vasilivna; Myronenko, Natalya Vasilivna
  (ua) Статтю присвячено аналізу сучасних digital-інструментів – таск-менеджерів, які наразі активно використовуються українськими IT компаніями для управління проєктами. Теоретичним підґрунтям дослідження стали: аналітичній звіти платформи Coursera Coursera Global Skill Report 2022, бізнес школи Laba, міжнародної неурядової організації World Economic Forum, сервісів Deloitte, LinkedIn, McKinsey та IBM Global; офіційні сайти хмарних сервісів Worksection, Jira, Asana, Trello, Monday.com. З огляду на те, що роботодавці наголошують на важливості уміння використовувати digital-інструмент, зокрема таск-менеджерів, автори розглянули ті, які наразі найбільш популярні серед українських ІТ компаній. Для аналiзу обрано п’ять хмарних сервісів: Worksection, Jira, Asana, Trello, Monday. Досліджено основні характеристики таск-менеджерів – функціональний інструментарій, який необхідний для управління проєктами. Здійснено порівняння хмарних сервісів за основними характеристиками: відображення задач, мобільний додаток, інтеграція з іншими ресурсами, безкоштовний тарифний план. Авторами зроблено висновок, що таск-менеджер є сучасним та перспективним digital-інструментом, навички використання якого заохочуються роботодавцями всього світу. На думку авторів в закладах вищої освіт и варто знайомити студентів з сучасними digital-інструментами управління проєктами, що значно підвищить їхню конкурентоспроможність на ринку праці.
 • Item
  Методичні особливості використання інформаційно-технічних засобів візуалізації програмного матеріалу на уроках технології
  (РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2023) Царенко, Олександр Миколайович; Новосад, Ліна Володимирівна; Tsarenko, Oleksandr Mykolaevich; Novosad, Lina Volodymyrivna
  (ua) Стаття присвячена виявленню методичних особливостей використання інформаційно-технічних засобів для формування програмних компетентностей учнів на основі візуалізації навчального матеріалу шкільного предмета «Технології». У роботі зазначено, що візуалізація розглядається педагогами як другорядний чинник, що виконує лише ілюстративну функцію. Але інформаційна насиченість сучасного світу вимагає як планування обсягу візуальної й вербальної інформації, так і методичної підготовки вчителя з переструктурування програмного матеріалу. Візуалізація навчального контенту не є простим ілюстративним матеріалом, а цілісною системою передавання візуальної інформації, яка має реагувати на конкретні дії суб’єкта освітнього процесу і надавати можливість кер увати інформацією, що поступає в розпорядження учня через проєкційний екран. Уточнено змістове наповнення термінів «візуалізація» та «наочність». Візуалізація забезпечує інтенсифікацію навчального процесу, яка досягається завдяки ущільненню програмного мат еріалу, що сприяє скороченню часу на словесні міркування старшокласників.
 • Item
  Методика проведення метрологічних досліджень при вивченні студентами ЗВО фахових дисциплін
  (РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2023) Кононенко, Сергій Олексійович; Кононенко, Леся Віталіївна; Kononenko, Serhiy Oleksiyovych; Kononenko, Lesia Vitaliivna
  (ua) В статті проведено аналіз педагогічних і методичних досліджень, присвячених проблемам вивчення метрології при проведенні лабораторних робіт з дисципліни електротехніка та промислова електроніка. Досвід авторів та проведений аналіз дає змогу визначити шляхи подальшого вдосконалення постановки лабораторних робіт з електротехніки та промислової електроніки в аспекті проведення метрологічних вимірювань. Це в свою чергу надає можливість формування дослідницьких вмінь студентів з метрології при виконанні ними лабораторних робіт з електротехніки та промислової електроніки
 • Item
  Використання інтерактивних технологій при викладанні курсу «Методика навчання дисциплін фахової підготовки»
  (РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2023) Царенко, Iрина Леонтiївна; Tsarenko, Irina Leontyevna
  (ua) Стаття присвячена актуальній проблемі підготовки майбутніх педагогів професійного навчання на засадах компетентністного підходу під час вивчення курсу «Методика навчання дисциплін фахової підготовки» з використанням інтерактивних технологій. Зазначається, що використання інтерактивних технологій активізує мислення студентів, сприяє формуванню ключових і фахових компетентностей; забезпечує належний рівень оволодіння студентами навчальним матеріалом; активізує навчально-пізнавальну та дослідницьку діяльність; підвищує практичну орієнтованість освітнього процесу на майбутню професію. Визначено, що найбільш ефективним при організації освітнього процесу з курсу «Методика навчання дисциплін фахової підготовки» є такі інтерактивні методи: візуалізовані лекційні заняття, тренінги, дискусії, ділові та рольові ігри, які часто мають інтеграційний характер та передбачають поєднання традиційних і сучасних активних методів навчання. Обґрунтовано, характерні ознаки інтерактивного навчання, до яких відносяться: обов'язковість зворотного зв'язку; автономія та ініціативність студентів; співробітництво всіх учасників освітнього процесу; проблемний і рефлексивний характер навчання.
 • Item
  Ключові компетентності як інтеграційний чинник у проєктній діяльності
  (РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2021) Абрамова, Оксана Віталіївна; Вдовенко, Вікторія Віталіївна; Abramova, O.; Vdovenko, V.
  (ua) У статті розглядається проєктна діяльність школярів, яка здійснюється на засадах інтеграції та має компетентнісне тло. Звернуто увагу на особливості побудови нового Державного стандарту базової середньої освіти (2020) та його направленість на формування ключових компетентностей, результати навчання, наскрізні уміння, що є спільними для усіх компетентностей тощо. Окреслено сутність побудови навчального інтегрованого проєкту на основі інтеграції змісту та діяльності. Розв’язання комплексних завдань, формування ключових компетентостей, розвиток пізнавальних інтересів учнів, опановування нових способів мислення і дії досягається завдяки проєктній діяльності школярів. Зазначено, що різнопланова колективна проєктна діяльність дозволяє широко практикувати принципи змінності, кооперації і вільного вибору у функціонуванні цільових учнівських мікро груп, а також допомагає навчитися координувати спільні дії всіх її учасників. Досліджено трансформацію ролі вчителя та учнів під час навчальної проєктної діяльності. Окремо наведено приклад фрагменту плану інтегрованого навчального проєкту та можливості його реалізації у школі. Автори звернули увагу на значення самооцінювання та взаємного оцінювання діяльності учнів під час роботи над навчальним інтегративним проєктом.
 • Item
  Формування дизайнерських умінь у здобувачів технологічної та професійної освіти у процесі вивчення дисциплін професійної підготовки
  (2022) Абрамова, Оксана Віталіївна; Мироненко, Наталя; Abramova, Oksana; Mironenko, Natalya
  (ua) У статті розглядаються особливості формування дизайнерських умінь у здобувачів технологічної та професійної освіти у процесі вивчення дисциплін професійної підготовки, які мають бути спрямовані на проєктно-технологічний підхід у процесі продуктивної технологічної підготовки. Визначено місце та роль формування дизайнерських умінь у системі вищої освіти, зокрема, у підготовці майбутніх вчителів трудового навчання та технологій, майбутніх педагогів професійного навчання у галузі дизайну одягу. Проєктна технологія є однією з основних у роботі сучасного педагога технологічної та професійної освіти, тому в статті приділено увагу формуванню дизайнерських вмінь під час проєктно-технологічної діяльності здобувачів освіти та різних етапах реалізації власних творчих ідей.
 • Item
  Наскрізні уміння притаманні ключовим компетентностям: умови та шляхи формування на уроках технологій
  (РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2022) Абрамова, Оксана Віталіївна; Терещук, Андрій Іванович; Пуляк, Ольга Василівна; Abramova, Oksana Vitalyevna; Tereshcuk, Andriy Ivanovich; Puliak, Olha Vasilivna
  (ua) Статтю присвячено розкриттю умов та шляхів формування наскрізних умінь, які притаманні усім ключовим компетентностям у здобувачів та здобувачок освіти на заняттях з технологій (трудового навчання). Теоретичним підґрунтям дослідження стало вивчення педагогічного досвіду й загальноєвропейських засад побудови освітніх стандартів та вітчизняних державних стандартів, зокрема Державного стандарту початкової освіти (2018) та Державного стандарту базової середньої освіти (2020) України. Саме ці документи ґрунтуються на компетентнісному підході, результатах навчання та наскрізних уміннях спільних для усіх компетентностей. На думку авторів, м’які навички є співзвучними до формулювання наскрізних умінь Держстандарту, які є притаманними усім ключовим компетентностям. До таких наскрізних умінь належать: читати з розумінням; висловлювати власну думку в усній і письмовій формі; критично і системно мислити; логічно обґрунтовувати позицію; діяти творчо, що передбачає креативне мислення; родукування нових ідей; виявляти ініціативу; конструктивно керувати емоціями, що передбачає здатність розпізнавати власні емоції та емоційний стан інших; оцінювати ризики; приймати рішення; розв’язувати проблеми; співпрацювати з іншими. Авторами було детально розглянуто потенційні можливості технологічної освітньої галузі та однойменного предмету технології у формуванні наскрізних умінь, притаманних усім ключовим компетентностям Нової української школи. Характеристику умінь здійснено з огляду на особливості предмету технології, застосування проєктної та інтерактивної технологій, відповідні методичні особливості роботи вчителя трудового навчання та технологій. Зазначено, що кожне наскрізне уміння потребує окремої уваги та дослідження з метою розроблення спеціальної методики для його формування в учнів та учениць. Автори рекомендують розроблення системи спеціальних завдань на основі інтерактивних вправ у поєднанні з проєктною діяльністю учнів, яка для уроків трудового навчання (технологій) має усталені етапи проєктування. Також більш конкретно згрупувати наскрізні уміння за цими етапами проєктування з метою їх розподілу у часі, що дозволить вчителю розвивати необхідні м’які навички.
 • Item
  Модельна навчальна програма «Технології. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти
  (2022) Абрамова, Оксана Віталіївна; Терещук, Андрій Іванович; Гащак, Володимир Михайлович; Павич, Ніна Миколаївна
 • Item
  Перспективи розвитку STEM-освіти: інтеграція в освіті
  (2023) Абрамова, Оксана Віталіївна; Стецула, Надія Осипівна; Крижановська, Тетяна Ігорівна; Герасимчук, Галина Андріївна; Крусь, Оксана Петрівна; Stetsula, Nadiia Osypivna; Abramova, Oksana Vitaliyivna; Herasymchuk, Halyna Andriivna; Kryzhanovska, Tetyana Ihorivna; Krus, Oksana Petrivna
  (ua) У статті розглянуто сутність та потенціал STEM-освіти, впровадження якої є важливим для підготовки фахівців нового покоління та стрімкого розвитку нашої держави. Виходячи з цього, обґрунтовано необхідність удосконалення системи освіти України, орієнтуючись на провідні країни світу, в яких діють STEM-програми на державному рівні. Розкрито сутність, поняття, походження та історію розвитку STEM-освіти як нового напряму в історії освіти людства. Акцентовано увагу на тому, що особливістю STEM-освіти в українській системі освіти є її успішна модернізація та інтеграція у світовий освітній простір. Метою статті є визначення основних перспектив розвитку STEM-освіти в Україні та шляхів її інтеграції в українську освіту. У статті висвітлено значення абревіатури "STEM", розкрито значення слова та історію цієї інновації. Виявлено, що дослідження STEM-освіти має наукове, міждисциплінарне, культурно-освітнє, освітньо-виховне та соціальне значення і спрямоване на з'ясування сутності, тенденцій розвитку, теоретичних засад, організаційних моделей, технологій практичної реалізації в освітніх закладах України. Визначено головні завдання, які постають перед викладачем, який впроваджує STEM-освіту. Розглянуто основні навички, які можна розвинути у студентів з допомогою STEM-освіти, а саме: комунікативні, творчі здібності, співробітництво, критичне мислення. З метою підвищення інтересу до розуміння значущості STEM-інновацій висвітлено основні переваги цього напряму та основні проблеми впровадження STEM-освіти у вітчизняну систему освіти.
 • Item
  Технології. 5-6 клас. Методика організації освітнього середовища
  (Букрек, 2021) Абрамова, Оксана Віталіївна; Терещук, Андрій Іванович; Гащак, Володимир Михайлович; Павич, Ніна Миколаївна; Abramova, O. V.
 • Item
  Педагогічні особливості застосування сучасних освітніх технологій в процесі едукації здобувачів освіти
  (The University of Technology in Katowice Press, 2023) Абрамова, Оксана Віталіївна; Вдовенко, Вікторія; Бурдун, Віктор; Abramova, Oksana; Vdovenko, Viktoriya; Burdun, Viktor
 • Item
  Створення ескізного проекту колекції урочистих суконь на основі аналізу споживацьких вподобань
  (2018) Абрамова, Оксана Віталіївна; Єжова, Ольга Володимирівна; Abramova, O. V.; Yezhova, O. V.
  (ua) Мета. Одержання ескізного проекту колекції моделей суконь урочистих для випускного вечора на основі аналізу споживацьких вподобань та сучасних тенденцій. Методика. Використано методи дослідження: вимірювання, порівняння, узагальнення, статистичний аналіз даних при виконанні анкетування молоді та здійсненні аналізу споживчих вподобань; аналіз і синтез вироблених ідей з метою перетворення творчого джерела, предметних, абстрактних, психологічних асоціацій, необхідних для виникнення або формування певного образу жіночої святкової сукні; опис; пояснення; систематизація. Результати. В результаті проведеного аналізу фотографій випускних суконь 2017 р. та анкетного опитування виявлені наступні вподобання споживачів щодо сукні для випускного балу: силует прилеглий Х-подібний, довжина максі, виріз горловини комбінований або бандо, лінія талії на звичайному місці, без рукавів, з оздобленням мереживом, виготовлене з гіпюру та/або атласу. На основі проведеного аналізу, з урахуванням вивчення пропозицій сезону весна-літо на 2018 рік та з використанням творчого джерела «метелики» було розроблено ескізи сучасної колекції моделей суконь урочистих для випускного балу «Butterfly story». Наукова новизна полягає у виокремленні та трансформації сформованих зв’язків зовнішньої форми, із урахуванням аналізу споживацьких вподобань, колористичного рішення творчого джерела «метелики» та перенесення їх у створені ескізи колекції урочистих суконь для випускного вечора. Практична значимість полягає у виявленні споживацьких вподобань щодо випускної сукні, плануванні послідовності розробки нової колекції урочистих суконь для випускного вечора. Колекція суконь «Butterfly story» є перспективною, на її основі можуть бути створені нові моделі із застосуванням нестандартних авторських і дизайнерських рішень.
 • Item
  Дизайн-проектування авторської колекції одягу з використанням техніки печворк
  (2020) Абрамова, Оксана Віталіївна; Єжова, О. В.; Чистякова, Людмила Олександрівна; Кудревич, І. О.; Abramova, O. V.; Yezhova, O. V.; Chystiakova, L. O.; Kudrevych, I. O.
  (ua) Мета. Дослідження особливостей дизайн-проєктування творчої колекції одягу з використанням техніки печворк. Методологія. Застосовано комплексний підхід, історичний аналіз об’єкту дослідження, систематизація різновидів печворку, метод комбінаторного формоутворення. Результати. Виконано аналіз особливостей дизайн-проєктування колекції одягу з використанням техніки печворк. Розглянуто історичний розвиток техніки печворк. Удосконалено класифікацію різновидів печворку, яка містить види, шви та блоки даної техніки. Охарактеризовано технологію виконання блоків печворку «літаючі гуси» та «зруб». На основі проведеного дослідження розроблено колекцію жіночого та чоловічого одягу із астосуванням сучасних технік печворку, як технології повторного застосування та переробки швейних відходів й текстильних виробів. Наукова новизна. Систематизовано види, шви та блоки печворку. Виявлено специфіку та охарактеризовано можливі варіанти сучасних полотен у техніці печворк та їх застосування в дизайн-проєктуванні колекцій моделей одягу. Практична значущість. Продемонстровано можливості застосування сучасних різновидів печворку при створенні колекції одягу з вживаних виробів. Запропоновано технологічний спосіб виконання блоків печворку по шаблонам із розкроюванням дисковим ножем, крейзі-вул із використанням водорозчинного стабілізатора.