Наукові видання каф-ри природничих наук і методик їхнього навчання

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 394
 • Документ
  Деякі особливості дистанційного навчання студентів при вивченні біологічних дисциплін
  (2022) Аркушина, Ганна Феліксівна; Найдьонова, Галина Георгіївна; Arkushina, Hanna Feliksivna; Naidonova, Halyna Heorhiivna
  (ua) У статті розглянуто теоретичні аспекти дистанційного навчання учасників освітнього процесу, зокрема особливості проведення занять для студентів біологічних спеціальностей, наведено проблематику основних завдань даного наукового напряму; акцентовано увагу на тих технологіях навчання, які є найбільш зручними, гнучкими та доступними, що дозволяють реалізовувати повноцінний освітній процес під час складних умов воєнних реалій. Зазначено, що розвиток інформаційних технологій дозволяє розробляти і здійснювати принципово нові підходи до освіти студентів вищих навчальних закладів. Наголошено на тому, що дистанційна організація освітнього процесу передбачає дещо інший підхід до навчання з боку студентів, зокрема: самостійність пошуку, аналізу, систематизації й узагальнення інформації, самоорганізацію та самоконтроль. Вивчення дисциплін природничого циклу взагалі і біології зокрема за допомогою інформаційно-комунікативних технологій дозволяє досить якісно виконати низку дидактичних завдань. Так, за допомогою ряду освітніх та наукових платформ, як от LearningApps, Scilab, e-Anatomy, «Цікава наука», TeamLabBody, можна вивчати біологічні явища і процеси з використанням комп’ютерної графіки, моделювання та симуляції біологічних процесів (платформа PhET interactive simulations), здійснювати досліди у віртуальних лабораторіях на платформах Labster, LabsLand, Go-Lab, VirtualBiologyLab, LabBench Activities by Pearson, Classzone. На основі аналізу численних дослідницьких позицій зауважено, що при викладанні біологічних дисциплін доцільно розділяти матеріал для самостійного опрацювання на розділи, модулі або блоки, створювати чіткі інструкції, розробляти методичні рекомендації для виконання робіт і представлення їх результатів, та спонукати студентів до постійного самоконтролю. Підкреслено актуальність завдань компетентнісного змісту, які є студентоцентричними, отже орієнтовані на практичне застосування теоретичних знань, надають студентам необхідні засоби та інструменти для їх виконання, сприяють підвищенню пізнавальної активності, формуванню навичок аналізу біологічних явищ і процесів, розвитку критичного мислення, розкриттю особистості майбутнього фахівця. (en) The article examines the theoretical aspects of distance learning of the educational process participants, in particular, the peculiarities of conducting classes for students of biological specialties. The authors outline the main issues of this scientific field; attention is focused on the most convenient, flexible and accessible learning technologies, which allow to realize a full-fledged educational process in tough conditions of military setting. It is noted that the development of information technologies allows to implement fundamentally new approaches to high school students education. It is emphasized that a remote organization of the educational process implies a slightly different approach to learning on the part of students, which is independent research, analysis, systematization and generalization of information, self-management and self-monitoring. Studying natural sciences in general and biology in particular with the help of information and communication technologies enables to perform a number of didactic tasks with sufficient quality. Thus, a wide range of educational and scientific platforms, such as LearningApps, Scilab, e-Anatomy, "Interesting Science", TeamLabBody, makes it possible to study biological phenomena and processes using computer graphics, modeling and simulation of biological processes (PhET interactive simulation platform ) as well as to carry out experiments in virtual laboratories on the platforms Labster, LabsLand, Go-Lab, VirtualBiologyLab, LabBench Activities by Pearson, Classzone. Based on the analysis of numerous research findings, it was noted that when teaching biological disciplines, it is advisable to divide the independent study material into sections, modules or blocks, create clear instructions, develop methodological recommendations for work performing and results presenting, and motivate students to constant self-monitoring. The article stresses the importance of competency-based tasks, which are student-centered and, therefore, focused on the hands-on application of theoretical knowledge. They provide students with the necessary means and tools for their implementation, contribute to increasing cognitive activity, forming skills in the analysis of biological phenomena and processes developing critical thinking, revealing the personality of a future specialist.
 • Документ
  Методичні рекомендації щодо написання та оформлення курсових робіт з біологічних дисциплін для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини, Хімія, Природничі науки) денної та заочної (дистанційної) форм навчання
  (2023) Аркушина, Ганна Феліксівна; Дефорж, Ганна Володимирівна; Боброва, М. С.
  (ua) В методичних рекомендаціях наведено характеристику всіх етапів виконання курсової роботи з біологічних дисциплін, вимоги до оформлення, методичні поради щодо виконання, описаний порядок підготовки курсової роботи до захисту, визначені критерії її оцінювання. Посібник рекомендований для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта, предметних спеціальностей 014.05 Біологія та здоров’я людини, 014.06 Хімія, 014.15 Природничі науки
 • Документ
  Написання та оформлення курсових робіт з методики навчання біології дисциплін
  (2023) Аркушина, Ганна Феліксівна; Дефорж, Ганна Володимирівна; Найдьонова, Галина Георгіївна
  (ua) В методичних рекомендаціях наведено характеристику всіх етапів виконання курсової роботи з методики навчання біології, вимоги до оформлення, методичні поради щодо виконання, описаний порядок підготовки курсової роботи до захисту, визначені критерії її оцінювання. Посібник рекомендований для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта, предметних спеціальностей 014.05 Біологія та здоров’я людини, 014.06 Хімія, 014.15 Природничі науки
 • Документ
  Формування «soft skills» у майбутніх вчителів географії в процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін
  (2023) Маслова, Наталія Миколаївна; Мирза-Сіденко, Валентина Миколаївна; Сільченко, Юлія Юріївна
  (ua) У статті висвітлено особливості формування «soft skills» в процесі підготовки майбутніх вчителів географії. Зроблено акцент на тому, що наявність соціальних навичок дозволить вчителям ефективно планувати свою діяльність, комунікувати з колегами та учнями, легко адаптуватися до змін в освітній сфері, займатися самоосвітою та саморозвитком, застосовувати інновації в освітній діяльності. Саме таких навичок потребує Нова українська школа, в якій вчитель - новатор, дослідник, тьютор, фасилітатор. Проаналізовано підходи до визначення та розмежування понять «soft skills» та «life skills», коротко окреслено стан дослідження проблеми формування «soft skills» у майбутніх вчителів в Україні. Розкрито суть різних підходів до класифікації «soft skills» та виділення їх структурних компонентів. На прикладі освітньо-професійної програми «Середня освіта (Географія) та краєзнавчо-туристична робота» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, яка реалізується у Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка, висвітлено практичний досвід формування «мʼяких навичок» у здобувачів вищої освіти. Зазначено, що формування «soft skills» відповідає меті освітньої програми та відображено у загальних компетентностях і програмних результатах навчання. Зроблено спробу визначити перелік «мʼяких навичок», які формуються у майбутніх вчителів географії за даною освітньою програмою. Висвітлено значення різних освітніх компонентів блоку професійної підготовки в процесі розвитку соціальних навичок. Зроблено висновок про те, що наявність у майбутніх вчителів географії soft skills є неодмінною умовою їх успішної соціалізації, професійної самореалізації та карʼєрного зростання. В перспективі є потреба в окресленні методики розвитку soft skills в процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін за цією ОП, уточненні критеріїв, які дозволяють визначити наявність таких навичок у здобувачів вищої освіти, а також в розробці практичних рекомендацій та тренінгів з розвитку соціальних навичок. (en) The article highlights the peculiarities of the formation of "soft skills" in the process of training future geography teachers. Emphasis is placed on the fact that the presence of social skills will allow teachers to effectively plan their activities, communicate with colleagues and students, easily adapt to changes in the educational field, engage in self-education and selfdevelopment, and apply innovations in educational activities. Such skills are needed by the New Ukrainian School, in which the teacher is an innovator, researcher, tutor, facilitator. Approaches to defining and distinguishing the concepts of "soft skills" and "life skills" are analyzed, the state of research on the problem of "soft skills" formation among future teachers in Ukraine is briefly outlined. The essence of different approaches to the classification of "soft skills" and the selection of their structural components are revealed. On the example of the educational and professional program "Secondary education (Geography) and local history and tourism work" for the first (bachelor) level of higher education, which is implemented at the Central Ukrainian State University named after Volodymyr Vinnichenko, the practical experience of forming "soft skills" among students of higher education is highlighted. It is noted that the formation of "soft skills" corresponds to the purpose of the educational program and is reflected in general competencies and program learning outcomes. An attempt was made to determine the list of "soft skills" that are formed in future geography teachers under this educational program. The importance of various educational components of the professional training block in the process of developing social skills is highlighted. It was concluded that the presence of soft skills among future geography teachers is an indispensable condition for their successful socialization, professional selfrealization and career growth. In the future, there is a need to outline the methodology for developing soft skills in the process of studying professionally oriented disciplines under this OP, to clarify the criteria that allow determining the presence of such skills in those seeking higher education, as well as to develop practical recommendations and trainings for the development of social skills.
 • Документ
  Навчання сапр на основі інноваційних методів аналізу та синтезу знань нормативних документів ДСТУ
  (2023) Трифонова, Олена Михайлівна; Садовий, Микола Ілліч
  (ua) У статті досліджено методику навчання систем автоматизованого проектування на основі інноваційних методів аналізу та узагальнення знань нормативних документів Держстандарту України з широким використанням системи CAD/CAM/CAE. Це дозволяє застосовувати однаковий підхід до формування складових різних проектів в ієрархії умов виробництва. Метою статті є визначення методики формування знань студентів у галузі сучасної автоматизованої системи проектування, окреслення її функцій та завдань для успішного проектування виробничих процесів, вирішення наукових і навчальних завдань. Функціонування системи автоматичного проектування в Україні забезпечується нормативно-правовими документами, які в концентрованому вигляді викладені в Державних стандартах України. Сформовано методичне забезпечення формування предметних компетентностей студентів у системі автоматизованого проектування, яке забезпечується низкою вимог і принципів автоматизації проектування з використанням системи автоматизованого проектування, математичною моделлю автоматизації проектування технічних систем та Держстандартом України. Сформовано вимоги до інформаційного забезпечення системи автоматичного проектування. У створеній методиці навчання системи автоматизованого проектування використовуються наскрізні поняття проектування (технічне завдання), неавтоматизоване проектування (ручне), автоматизоване проектування (взаємодія машина–людина), автоматичне проектування (без участі людини). Для реалізації автоматизації технічного проектування широко використовуються поняття оптимізації (пошук найбільш ефективних за певними критеріями), аналізу (окреслення показників явищ, процесів), синтезу. Технічне, програмне, лінгвістичне, інформаційне, математичне, методичне та організаційне забезпечення також входять до наскрізних понять системи автоматизованого проектування. Для різних галузей виробництва і наукових досліджень існують різні підходи до створення моделей та їх реалізації. Тому їх доцільно розглянути у вигляді класифікації. Отже, у статті розглядається важлива проблема формування у студентів поняття системи автоматизованого проектування на основі вивчення змісту Державного стандарту України. (en) The article examines the methodology of teaching automated design system based on innovative methods of analysis and synthesis of knowledge of normative documents of State Standard of Ukraine with extensive use of the CAD/CAM/CAE system. This allows applying the same approach to the formation of components of various projects in the hierarchy of production conditions. The purpose of the article is to determine the method of forming students' knowledge in the field of modern automated design system, to outline its functions and tasks for the successful design of production processes, solving scientific and educational problems. The functioning of the automatic design system in Ukraine is ensured by normative and legal documents, which are outlined in a concentrated form in the State Standards of Ukraine. Methodological support for the formation of students' subject competencies in automated design system has been formed, which is provided by a number of requirements and principles of design automation using automated design system, a mathematical model of design automation of technical systems and State Standard of Ukraine requirements for information support of the automatic design system has been created. In the created automated design system training methodology, cross-cutting concepts of design (technical task), non-automated design (manual), automated design (machine–human interaction), automatic design (without human participation) are used. The concepts of optimization (search for the most effective according to certain criteria), analysis (outline of indicators of phenomena, processes), and synthesis are widely used to implement the automation of technical design. Technical, software, linguistic, informational, mathematical, methodical and organizational support are also included in the cross-cutting concepts of automated design system. For different branches of production and scientific research, there are different approaches to creating models and their implementation. Therefore, it is advisable to consider them in the form of a classification. So, the article examines the important problem of forming the concept of automated design system in students based on the study of the content of State Standard of Ukraine. This shows an innovative approach to studying an automated design system course in a higher education institution.
 • Документ
  Навчання сапр на основі інноваційних методів аналізу та синтезу знань нормативних документів ДСТУ
  (2023) Трифонова, Олена Михайлівна; Садовий, Микола Ілліч
  (ua) У статті досліджено методику навчання систем автоматизованого проектування на основі інноваційних методів аналізу та узагальнення знань нормативних документів Держстандарту України з широким використанням системи CAD/CAM/CAE. Це дозволяє застосовувати однаковий підхід до формування складових різних проектів в ієрархії умов виробництва. Метою статті є визначення методики формування знань студентів у галузі сучасної автоматизованої системи проектування, окреслення її функцій та завдань для успішного проектування виробничих процесів, вирішення наукових і навчальних завдань. Функціонування системи автоматичного проектування в Україні забезпечується нормативно-правовими документами, які в концентрованому вигляді викладені в Державних стандартах України. Сформовано методичне забезпечення формування предметних компетентностей студентів у системі автоматизованого проектування, яке забезпечується низкою вимог і принципів автоматизації проектування з використанням системи автоматизованого проектування, математичною моделлю автоматизації проектування технічних систем та Держстандартом України. Сформовано вимоги до інформаційного забезпечення системи автоматичного проектування. У створеній методиці навчання системи автоматизованого проектування використовуються наскрізні поняття проектування (технічне завдання), неавтоматизоване проектування (ручне), автоматизоване проектування (взаємодія машина–людина), автоматичне проектування (без участі людини). Для реалізації автоматизації технічного проектування широко використовуються поняття оптимізації (пошук найбільш ефективних за певними критеріями), аналізу (окреслення показників явищ, процесів), синтезу. Технічне, програмне, лінгвістичне, інформаційне, математичне, методичне та організаційне забезпечення також входять до наскрізних понять системи автоматизованого проектування. Для різних галузей виробництва і наукових досліджень існують різні підходи до створення моделей та їх реалізації. Тому їх доцільно розглянути у вигляді класифікації. Отже, у статті розглядається важлива проблема формування у студентів поняття системи автоматизованого проектування на основі вивчення змісту Державного стандарту України. (en) The article examines the methodology of teaching automated design system based on innovative methods of analysis and synthesis of knowledge of normative documents of State Standard of Ukraine with extensive use of the CAD/CAM/CAE system. This allows applying the same approach to the formation of components of various projects in the hierarchy of production conditions. The purpose of the article is to determine the method of forming students' knowledge in the field of modern automated design system, to outline its functions and tasks for the successful design of production processes, solving scientific and educational problems. The functioning of the automatic design system in Ukraine is ensured by normative and legal documents, which are outlined in a concentrated form in the State Standards of Ukraine. Methodological support for the formation of students' subject competencies in automated design system has been formed, which is provided by a number of requirements and principles of design automation using automated design system, a mathematical model of design automation of technical systems and State Standard of Ukraine requirements for information support of the automatic design system has been created. In the created automated design system training methodology, cross-cutting concepts of design (technical task), non-automated design (manual), automated design (machine–human interaction), automatic design (without human participation) are used. The concepts of optimization (search for the most effective according to certain criteria), analysis (outline of indicators of phenomena, processes), and synthesis are widely used to implement the automation of technical design. Technical, software, linguistic, informational, mathematical, methodical and organizational support are also included in the cross-cutting concepts of automated design system. For different branches of production and scientific research, there are different approaches to creating models and their implementation. Therefore, it is advisable to consider them in the form of a classification. So, the article examines the important problem of forming the concept of automated design system in students based on the study of the content of State Standard of Ukraine. This shows an innovative approach to studying an automated design system course in a higher education institution.
 • Документ
  Інноваційні методи викладання біології: від традиційних до цифрових підходів
  (2024) Аркушина Ганна Феліксівна; Гнатюк Віталій Васильович; Скорик Олена Денисівна
  (ua) Сучасний викладач повинен не лише передавати накопичені знання здобувачам освіти, а й стимулювати їхній інтерес та бажання до вивчення біології у всіх її аспектах і дослідницької роботи. Важливим елементом є впровадження інновацій, оскільки вони спрямовані на трансформацію змісту та методології навчання і виховання, сприяючи підвищенню їх ефективності. Метою статті було дослідити та репрезентувати сучасні тенденції використання інноваційних методів у викладанні біології. Визначено, що важливими інноваційними методами викладання біології є гра, обговорення, дискусії та роздуми, «мозковий штурм», дослідницькі проєкти тощо. В умовах воєнного стану, з метою оптимізації освітнього процесу, заохочення інтересу до навчання та збільшення пізнавальної активності здобувачів освіти наполегливо впроваджується дистанційне та змішане навчання. Для реалізації навчальних завдань в умовах дистанційного та змішаного навчання викладачі біології використовують різні цифрові платформи та онлайн-ресурси. У статті описано найпоширеніші з них. Визначено, що такі методи викладання сприяють оптимізації процесу навчання, підвищують навчально-пізнавальну активність та слугують розвитку критичного та візуального мислення здобувачів освіти. Актуальним у викладанні біології є також використання віртуальних лабораторій. Вони дозволяють краще зрозуміти складні біологічні концепції, розвинути практичні навички. Прикладом інструменту віртуальної лабораторії є LabInApp Virtual Labs. На сьогоднішній день для викладачів біології доступний широкий вибір застосунків віртуальної реальності, і їх кількість постійно зростає. Було наведено й охарактеризовано приклади інструментів, які мають важливе значення для викладання біології, зокрема Human Body (Male) Educational VR 3D та Labster. Визначено, що великі перспективи розвитку та впровадження в освітній процес сучасних закладів освіти має інтерактивне програмне забезпечення mozaBook. Незважаючи на активну цифровізацію галузі освіти, деякі заклади освіти залишаються віддані традиційним методам викладання біології. Хоча існує значний потенціал у використанні інноваційних підходів, таких як віртуальні лабораторії, інтерактивні підручники та інші цифрові ресурси, деякі заклади освіти та викладачі можуть стикатися з викликами адаптації й впровадження нових технологій у викладання біології. Тому потрібно розглядати стратегії та підходи, які сприяють ефективній інтеграції інноваційних методів викладання біології.
 • Документ
  Якісний та кількісний аналіз компонентів ендоканабіноїдної системи cаnnabis satіva l.
  (2018) Аркушина Ганна Феліксівна, О. І. Затуливітер, М. С. Казначєєва,
  (ua) В статті розглянуті основні шляхи метаболізму канабіноїдів в організмі рослин; визначені фактори, що впливають на зміст канабіноїдів в тканинах рослин. Наведено результати практичного визначення кількісного вмісту тетрагідроканабінолу та його похідних в тканинах різних органів Cаnnabis satіva L. Виявлено причини взаємоперетворення фітоканабіноїдів, обгрунтовано їх значення в рослинному організмі. (en) The main ways of cannabinoid metabolism in the plant organism are considered in the article; factors affecting the content of cannabinoids in plant tissues were determined. The results of the practical determination of the quantitative content of tetrahydrocannabinol and its derivatives in the tissues of various organs of Cannabis sativa L. The causes of the interconversion of phytocannabioid are substantiated, their significance in the plant organism is justified.
 • Документ
  Співпраця з науковими лабораторіями країн ЄС як засіб розвитку дослідницьких навичок у біологічній освіті України
  (2024) Аркушина Ганна Феліксівна, Колодій Валентина Анатоліївна, Мегем Олеся Миколаївна, Arkushyna Hanna Feliksivna, Kolodii Valentyna Anatoliivna, Mehem Olesya Mykolaivna
  (ua) В статті проаналізовано сучасну біологічну освіту в Україні, яка стоїть перед викликами, пов’язаними з необхідністю адаптації до швидкого розвитку біологічних наук та впровадження нових технологій. Розглянуто різновиди професійної підготовки (зокрема – в біологічній царині), з акцентом на активному розвитку дослідницької діяльності серед здобувачів вищої освіти. Одним із ключових аспектів, який виокремлено авторами, є формування дослідницької компетентності, що визначається як базова складова підготовки майбутнього вчителя біології. Висвітлено етапність формування останньої у контексті її структури як пріоритетного завдання фахової підготовки. Вищезазначений підхід передбачає проєктування дослідницької діяльності як ефективного інструменту в навчальному процесі. Проаналізовано актуальні виклики сучасного освітнього процесу в біологічній царині в умовах війни в Україні. Автори підкреслюють, що додатково до теоретичних знань, необхідних для здобуття вищої біологічної освіти, студенти ЗВО мають набути низку практичних навичок, які дозволять їм актуалізувати ці знання у процесі роботи. Вищезазначене застосування студентами набутих знань ґрунтується на актуалізації сучасних технологій (аналізу, синтезу та переробки даних, їх унаочненні та використанні інноваційних методів викладання біології). Охарактеризовано перспективи для біологічної освіти в контексті сучасних викликів та можливостей, які може принести розвиток біотехно-логічного сектору та біоекономіки в Україні. Зазначено великий потенціал для залучення молодих вчених та підтримки стартапів у цій сфері. Досліджено співпрацю з науковими лабораторіями країн Європейського Союзу як ключовий чинник покращення вищої біологічної освіти в Україні. Авторкою акцентовано увагу на важливості такої співпраці у формуванні дослідницьких навичок, розширенні знань студентів та підвищенні наукової продуктивності. (en) The article analyzes the current biological education in Ukraine, which faces challenges related to the need to adapt to the rapid development of biological sciences and the introduction of new technologies. The author considers the types of professional training (in particular, in the biological field), with an emphasis on the active development of research activities among higher education students. One of the key aspects highlighted by the author is the formation of research competence, which is defined as a basic component of the training of a future biology teacher. The stages of the latter's formation in the context of its structure as a priority task of professional training are highlighted. The above approach involves designing research activities as an effective tool in the educational process. The article analyzes the current challenges of the modern educational process in the biological field in the context of the war in Ukraine. The author emphasizes that in addition to the theoretical knowledge necessary for obtaining higher biological education, university students must acquire a number of practical skills that will allow them to update this knowledge in the course of their work. The abovementioned application of the acquired knowledge by students is based on the actualization of modern technologies (analysis, synthesis and processing of data, their visualization and the use of innovative methods of teaching biology). The prospects for biological education in the context of current challenges and opportunities that the development of the biotechnology sector and the bioeconomy in Ukraine may bring are characterized. The great potential for attracting young scientists and supporting startups in this area is noted. Cooperation with scientific laboratories of the European Union countries as a key factor in improving higher biological education in Ukraine is investigated. The author emphasizes the importance of such cooperation in developing research skills, expanding students' knowledge and increasing scientific productivity.
 • Документ
  Вплив гіпотермії на вміст супероксидного аніон-радикалу та тбк-активних продуктів в запасаючій паренхімі їстівних частин рослин
  (2021) Аркушина Ганна Феліксівна, Гнатюк Віталій Васильович, Скорик Олена Денисівна, Bobrova M., Arkushyna H., Vorona S.
  (ua) Вплив стресорів різної природи змінює показники стану прооксидантно-антиоксидантної системи. Першою та найбільш агресивною активною формою Оксигену є супероксиданіон радикал, вторинним продуктом вільнорадикального перекисного окиснення (ВРПО) ліпідів є малоновий діальдегід (МДА). Гіпотермія – обов’язкове явище для рослин помірних широт зростання, та необхідний фактор продовження терміну зберігання їстівних частин рослин. Мета дослідження: виявити зміни значення прооксидантної активності в тканинах їстівних частин сільськогосподарських рослин під впливом зміни температурного режиму. Кількісне визначення прооксидантів та продуктів ВРПО здійснювали у зразках тканин їстівних частин таких рослин: Allium cepa L. Allium sativum L., Beta vulgaris L., Capsicum annuum L., Cucumis sativus L., Cucurbita pepo L., Daucus sativus (Hoffm.) Roehl., Lycopersicon esculentum Mill.s.l., Solanum melongena L. Solanum tuberosum L. Рівень генерації супероксиду здійснювали за спектрофотометричниим НСТ-тестом, рівень МДА визначали реакцією з ТБК. У результаті проведених досліджень виявлено, що середнє значення підвищення генерації супероксиду при охолодженні складає 30,75%, при заморожуванні – 49,35%, однак різниця в середньому значенні Δ МДА при різних видах гіпотермії практично відсутня (зростання складає 22,12% при охолодженні та 23,73% при заморожуванні), що може бути наслідком дії потужної системи антиоксидантного захисту тканин. Найбільш стійкими в плані зміни прооксидантно-антиоксидантної системи до гіпотермії є Solanum tuberosum L., Allium sativum L., Beta vulgaris L.; найменш стійкими - Capsicum annuum L. та Lycopersicon esculentum Mill.s.l. Генеративні органи рослин є найменш стійкими до дії гіпотермії ніж вегетативні. Заморожування дозволяє зберігати рослинну продукцію протягом більш тривалого часу ніж охолодження, однак, охолоджені овочі зберігають менше прооксидантів та продуктів ВРПО в тканинах. (en) The influence of stressors of different nature changes the state of the prooxidant and antioxidant system. The first and most aggressive active form of Oxygen is the superoxidation radical, the secondary product of free radical lipid peroxidation is malonic dialdehyde (MDA). Hypothermia is a necessary phenomenon for plants of temperate latitudes, and a necessary factor in extending the shelf life of edible vegetative parts of plants. The purpose of the study: to identify changes in the value of prooxidant activity in the tissues of edible parts of agricultural plants under the influence of changes in temperature. Quantitative determination of prooxidants and products of free radical peroxidation was investigated on tissue samples of edible parts of the following plants: Allium cepa L. Allium sativum L., Beta vulgaris L., Capsicum annuum L., Cucumis sativus L., Cucurbita pepo L., Daucus sativus (Hoffm.) Roehl., Lycopersicon esculentum Mill.s.l., Solanum melongena L. Solanum tuberosum L. The level of superoxide generation was carried out by spectrophotometric HCT test, the level of MDA was determined by reaction with TBA. As a result of the research it was found that the average value of increasing the generation of superoxide during cooling is 30.75%, during freezing - 49.35%, but the difference in the average value of ΔMDA in different types of hypothermia is almost absent (growth is 22.12% during cooling and 23.73% during freezing), which may be due to a powerful system of antioxidant tissue protection. Solanum tuberosum L., Allium sativum L., Beta vulgaris L. are the most resistant, in terms of changes in the prooxidant and antioxidant system to hypothermia; Capsicum annuum L. and Lycopersicon esculentum Mill.s.l. are the least resistant. The generative organs of plants are the least resistant to hypothermia than the vegetative ones. Freezing allows storing plant products for a longer time than refrigeration, however, chilled vegetables retain less prooxidants and products of free radical peroxidation in the tissues.
 • Документ
  Актуальні проблеми збереження раритетного складника флори Полісся у зв’язку з військовими діями
  (2023) Аркушина Ганна Феліксівна
  Статтю присвячено актуальним проблемам збереження рідкісних та зникаючих видів рослинності Полісся. Висвітлено основні причини зникнення деяких рослинних видів у цьому регіоні, а також наведено рекомендації щодо їх збереження. Автори розглядають вплив екологічних, економічних та соціальних чинників на рідкісну флору Українського Полісся та наголошують на важливості комплексного підходу до збереження цінної рослинності. У дослідженні розглянуто основні характеристики раритетної флори Українського Полісся та її зв’язок із військовими діями. Акцентовано важливість збереження біорізноманіття в умовах антропогенного впливу і військових дій. Підкреслено необхідність співпраці науковців, урядових структур та громадськості для відновлення і збереження лісових ресурсів Українського Полісся. Наукова новизна: дослідження розкриває, як військові дії впливають на рідкісні види рослин в Українському Поліссі, що є новизною у контексті екологічних наук. Подано новаторський підхід до створення та планування екологічних коридорів для збереження флори Полісся, що враховує специфіку лісових фітоценозів регіону. Порушення проблеми антропогенного впливу і військових дій на біорізноманіття є актуальним нововведенням у контексті сучасних екологічних досліджень. Ці аспекти роблять дослідження унікальним та підкреслюють його важливий внесок у наукову галузь екології та лісівництва, зокрема в контексті Українського Полісся. Узагальнення та аналіз накопиченого досвіду збереження раритетного складника флори на різних рівнях значущості дають змогу провести деякі узагальнення та селекцію методичних підходів для виокремлення пріоритетних об’єктів, критеріїв, режимів їх охорони відповідно до вимог екологічної мережі. У статті наведено деякі результати, що відображають досвід застосування адаптованої методології у практиці виділення екологічних та біологічних заходів відновлення екологічної мережі Українського Полісся після закінчення військових дій. Сформований інтегральний підхід до вивчення природних територіальних систем, а також узгоджені дії щодо раціонального використання, захисту та віднов- лення природних ресурсів призведуть до позитивних результатів та гарантують сталий розвиток унікального Полісся.
 • Документ
  Співпраця з науковими лабораторіями країн ЄС як засіб розвитку дослідницьких навичок у біологічній освіті України
  (2024) Аркушина Ганна Феліксівна, Мегем Олеся Миколаївна, Колодій Валентина Анатоліївна
  (ua) В статті проаналізовано сучасну біологічну освіту в Україні, яка стоїть перед викликами, пов’язаними з необхідністю адаптації до швидкого розвитку біологічних наук та впровадження нових технологій. Розглянуто різновиди професійної підготовки (зокрема – в біологічній царині), з акцентом на активному розвитку дослідницької діяльності серед здобувачів вищої освіти. Одним із ключових аспектів, який виокремлено авторами, є формування дослідницької компетентності, що визначається як базова складова підготовки майбутнього вчителя біології. Висвітлено етапність формування останньої у контексті її структури як пріоритетного завдання фахової підготовки. Вищезазначений підхід передбачає проєктування дослідницької діяльності як ефективного інструменту в навчальному процесі. Проаналізовано актуальні виклики сучасного освітнього процесу в біологічній царині в умовах війни в Україні. Автори підкреслюють, що додатково до теоретичних знань, необхідних для здобуття вищої біологічної освіти, студенти ЗВО мають набути низку практичних навичок, які дозволять їм актуалізувати ці знання у процесі роботи. Вищезазначене застосування студентами набутих знань ґрунтується на актуалізації сучасних технологій (аналізу, синтезу та переробки даних, їх унаочненні та використанні інноваційних методів викладання біології). Охарактеризовано перспективи для біологічної освіти в контексті сучасних викликів та можливостей, які може принести розвиток біотехнологічного сектору та біоекономіки в Україні. Зазначено великий потенціал для залучення молодих вчених та підтримки стартапів у цій сфері. Досліджено співпрацю з науковими лабораторіями країн Європейського Союзу як ключовий чинник покращення вищої біологічної освіти в Україні. Авторкою акцентовано увагу на важливості такої співпраці у формуванні дослідницьких навичок, розширенні знань студентів та підвищенні наукової продуктивності.
 • Документ
  Роль морфометричних показників у визначенні систематичої належності тварин
  (2017) Казначєєва, Марія Сергіївна; Аркушина, Ганна Феліксівна; Ворона С. О.
 • Документ
  Ефективність застосування ситуаційних задач у підготовці майбутніх вчителів хімії в умовах дистанційного навчання
  (2023) Плющ, Валентина Миколаївна; Pliushch, Valentyna Mykolaivna
  (ua) У статті викладається позиція, що використання ситуаційних завдань сприяє удосконаленню підготовки компетентного вчителя. Автором узагальнено досвід щодо генези поняття «ситуаційне завдання». На основі діяльнісного підходу обґрунтовано рівні ситуативних завдань (репродуктивний, частково-пошуковий і творчий) та наведено їх приклади для освітнього компоненту «Методика навчання хімії». Акцентовано на характерних особливості ситуаційних завдань: практико-орієнтований характер; опис реальних ситуацій майбутньої професійної діяльності; спрямованість на розвиток інтелектуальних умінь, здатності аналізувати інформацію, порівнювати її, виділяти головне, пояснювати, працювати з додатковою літературою тощо; використання знань і способів дій з різних освітніх галузей; розвиток інтересу та мотивації до вивчення дисципліни; надання допомоги або консультації з боку педагога при вирішенні завдання; використання різних джерел інформації. Наголошено, що системне та систематичне використання ситуаційних завдань має істотні переваги порівняно з традиційним репродуктивно-інформаційним підходом. Узагальнено, що використання технології ситуаційного навчання в освітньому процесі: сприяє формуванню в майбутніх педагогів аналітичних, когнітивних, практичних, комунікативних, творчих умінь; ґрунтується на поєднанні елементів проблемного, проєктного навчання та використання інформаційно-комунікаційних технологій. Формулюється ситуаційне завдання на основі конкретної педагогічної ситуації (методу кейсів). Застосування ситуаційного навчання є підходом, що дозволяє встановити тісний зв'язок між теоретичними знаннями та їх практичною реалізацією у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя та є ефективним засобом контролю як в умовах традиційного, так і в умовах дистанційного навчання, нівелюючи можливість списування. Використання ситуаційних завдань у процесі професійної підготовки майбутніх вчителів дає широкі можливості у формуванні різних груп ключових компетенцій, творчому оволодінні професійними знаннями, вміннями та навичками, розвитку аналітичних розумових здібностей. Перспективи подальших досліджень вбачаємо у вивченні проблем технологічно-процесуального характеру щодо використання ситуаційних задач у системі фахового становлення сучасного вчителя хімії.
 • Документ
  Формування полікультурної компетентності вчителів у сучасному освітньому просторі особливості та виклики
  (2023) Чінчой, Олександр Олександрович; Клепар, Марія Василівна; Стинська, Вікторія Володимирівна; Chinchoy, Oleksandr Oleksandrovich; Klepar, Mariia Vasylivna; Stynska, Viktoriia Volodymyrivna
  (ua) Статтю присвячено актуальній проблемі формування полікультурної компетентності вчителів у сучасному освітньому просторі. Визначено, що компетентнісний підхід у освіті переміщує акценти з процесу накопичення нормативно визначених знань, умінь і навичок в площину формування й розвитку в учнів та студентів здатності практично діяти і творчо застосовувати набуті знання і досвід у різних ситуаціях. Проаналізовано мету, зміст, функції полікультурної компетентності вчителя, різні підходи до трактування категорії «полікультурна компетентність». Узагальнено, що полікультурна компетентність - це інтегрована риса особистості, яка формується в процесі навчання і включає в себе комплекс полікультурних знань, навичок, інтересів, потреб, мотивів, цінностей, полікультурних якостей, досвіду, соціальних норм і правил поведінки, необхідних для повсякденного життя та діяльності в сучасному багатокультурному суспільстві. Ця компетентність проявляється у здатності особистості ефективно вирішувати завдання суспільної діяльності через позитивну взаємодію з представниками різних культур. Враховуючи, що головною метою системи формування полікультурної компетентності є підготовка високоосвіченої особистості, яка здатна до творчої діяльності, готова до самореалізації та самовизначення в різних сферах життя, вільна від негативних етнокультурних стереотипів, та має світогляд громадянина світу, який відчуває загальнолюдську відповідальність за майбутнє нашої планети, виокремлено професійно значущі якості полікультурно компетентного педагога: творче ставлення до професійної діяльності; прагнення до новаторства на базі сучасних наукових знань; гуманістичний характер спілкування з учнями; усвідомлення себе носієм національної культури і полікультурності, посередником між культурою і освітою; усвідомлення педагогом важливості національного й полікультурного для розвитку особистості. Зроблено висновок, що враховуючи соціокультурний та культурологічний контексти професійної педагогічної діяльності, можна зробити висновок, що рівень професіоналізму учителя визначається ступенем сформованості його полікультурної компетентності, яка сприяє конструювання взаємин на основі системного утворення «особистість-особистість», культурних способів спілкування та взаємодії.
 • Документ
  Сучасні інноваційні технології та методика професійного навчання квантових комп’ютерів
  (2023) Трифонова, Олена Михайлівна; Садовий, Микола Ілліч; Tryfonova, Olena Mykhaylivna; Sadovyі, Mykola Illich
  (ua) Стаття присвячена актуальній проблемі методики навчання здобувачів освіти сучасним основам інформаційно-комп’ютерної науки. Коротко розглянуто внесок українських учених у розвиток електронно-обчислювальних машин, програмування та методику їхнього навчання, перспективи подальших досліджень. У природничих науках широко використовуються елементарні одиниці для різних вимірювань. Зокрема, постійна Планка є найменшою порцією, квантом енергії, квантом дії, яка використовується у квантовій механіці. З курсу фізики також відомо, що найменшою порцією енергії у класичній механіці є енергія, що приходиться на одну ступінь вільності. Логічно створені математичні моделі та теорії опису відповідних властивостей матерії з використанням вказаних одиниць. Аналогічно зроблено акцент на з’ясуванні різниці між класичним комп’ютером і квантовими одиницями інформації. Розкрито поняття «біт інформації», «кубіт» та «тріт» і в залежності від визначених одиниць інформації виокремлені види комп’ютерів: класичний та квантовий. Поняття кубіт та тріт розглядаються в основному як математична сутність, і не акцентується увага на зміст фізики квантових об’єктів, приводиться порівняння вказаних одиниць квантової інформації з традиційним бітом інформації у квантовому світі. Проведенно історико-генетичний аналіз реєстрів елементарно-логічних систем, теоретичне дослідження принципів суперпозиції та взаємодії між квантовими станами, проаналізовано експериментальні методики реалізації кубітів та їх зв’язків. Важливою галуззю для використання квантових комп’ютерів є криптологія, для вирішення задач якої вже створено метод Гровера. Квантовим алгоритмом Гровера можна у несортованій базі даних з 2nN здійснити швидкий пошук необхідного елементу (n – довжина пошукового простору квантового реєстру – кількість кубітів у ньому; N – розмір пошукового простору). Проте хоч квантовий симулятор і дає високу ймовірність правильного результату, експериментальні дослідження показують і великі озходження. Тому є проблема для подальших досліджень. Квантові комп’ютери можуть впливати один на другий завдяки явищу заплутаності.
 • Документ
  Аналітичний підхід до формування нормативної бази освітньої підготовки студентів
  (РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2023) Садовий, Микола Ілліч; Трифонова, Олена Михайлівна
  (ua) Ефективність управління освітнім процесом у значній мірі залежить від структурно-логічної взаємодії змісту та структури навчальних дисциплін. Тож виникає потреба науково обґрунтованого підходу до організації освітнього процесу. У статті на основі узагальненого графового зображення процесу управління освітнього процесу засоба ми стандарту спеціальності Професійна освіта (Цифрові технології), освітньо -професійної програми, навчального плану побудовані моделі формалізованого підходу до аналізу інтегральної, загальних і фахових компетентностей, навчальних досягнень спеціальності, що дозволяє структурувати нормативні документи у вигляді трикомпонентної структури: вхідний вплив; вихідний вплив; об’єкт. Розглянуто методику дворівневої кількісної та якісної оцінки взаємозв’язків у окресленій структурі. Приведена контент-аналітична методика оцінки термінологічної оцінки взаємозв’язків у змісті нормативних документів, зроблено певний акцент на методику оцінки смислового взаємозв’язку на основі теоретичних основ теорії графів.
 • Документ
  Пошуки туристської привабливості Кіровоградської області: наукові розвідки
  (ФОП Середняк Т. К., 2020) Колотуха, Олександр Васильович