Наукові видання каф-ри математики та методики її навчання

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 241
 • Item
  Технологія дослідження математичних функцій засобами комп'ютерного моделювання
  (2009) Кушнір, Василь Андрійович; Ріжняк, Ренат Ярославович
  (ua) У статті досліджуються проблеми використання комп’ютерних технологій для побудови та розв’язування системних моделей задачних ситуацій, якими є дослідження шкільних математичних функцій та побудова їх графіків.
 • Item
  Системне моделювання процесу розв’язування текстових математичних задач: кібернетичний підхід
  (2009) Кушнір, Василь Андрійович; Кушнір, Григорій Андрійович; Ріжняк, Ренат Ярославович
  (гф) В статті розглядається використання системного моделювання при розв'язуванні текстових математичних задач у контексті структуризації створення та реалізації евристичних алгоритмів розв'язування.
 • Item
  Математичне моделювання у процесі розв’язування рівнянь та нерівностей із параметром
  (2008) Кушнір, Василь Андрійович; Кушнір, Григорій Андрійович; Ріжняк, Ренат Ярославович
  (ua) В статті розглядається використання математичного моделювання при розв'язуванні рівнянь та нерівностей із параметром у контексті структуризації створення та реалізації алгоритму розв'язування.
 • Item
  Формування в учнів старших класів складних здібностей на заняттях із математичної статистики
  (2007) Кушнір, Василь Андрійович; Кушнір, Григорій Андрійович; Ріжняк, Ренат Ярославович
  (ua) В статті розглядаються шляхи вдосконалення педагогічного процесу загальноосвітньої школи в напрямку його більшої професійної спрямованості, зокрема, при навчанні математичної статистики учнів старших класів.
 • Item
  Шляхи реалізації інтегративного підходу як чинника особистісно-орієнтованого навчання
  (2004) Левшин, Микола; Прохур, Юрій; Ріжняк, Ренат Ярославович; Фурсикова, Тетяна Володимирівна
 • Item
  Моніторингові дослідження якості освіти в цду ім. В. Винниченка: набутий досвід, сучасний стан і перспективи
  (2023) Пасічник, Наталя Олексіївна; Яременко, Людмила Іванівна; Pasichnyk, Natalia Oleksiivna; Yaremenko, Lyudmila Ivanivna
  (ua) У статті розглядається процес становлення, поточний стан і визначаються перспективи моніторингових досліджень якості освіти у Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка. Актуальність цієї тематики зумовлена необхідністю підвищення якості вищої освіти, що має не лише освітній чи педагогічний, а й соціальний, політичний та управлінський контекст. Важливою складовою забезпечення якості вищої освіти в межах університету є розбудова ефективної системи внутрішнього моніторингу якості освіти. Організація дієвого внутрішнього моніторингу є складним завданням, проте його становлення й реалізація в межах університету проходила результативно завдяки успішній участі викладачів навчального закладу у міжнародному проєкті «Освітні вимірювання адаптовані до стандартів ЄС» (“Educational Measurements Adapted to EU Standards”, TEMPUS IV, 2009–2012). У результаті проєкту було здійснено підготовку науково-педагогічних працівників до викладання курсів у галузі освітніх вимірювань і моніторингу якості освітньої діяльності й запроваджено підготовку магістрів з освітніх вимірювань. Викладачі, які були задіяні в цьому проєкті, залучені до проведення моніторингових досліджень якості освіти в університеті. Моніторинг освітньої діяльності в ЦДУ ім. В. Винниченка здійснюється відділом забезпечення якості та цифрового супроводу освіти методом анкетного опитування за допомогою веборієнтованої системи LimeSurvey. Моніторингові дослідження вибудовуються на базових принципах моніторингу, мають студентоцентрований характер, залежно від мети моніторингових опитувань поділяться на різні види (первинне, діагностичне, підсумкове). Участь здобувачів освіти в опитуваннях є добровільною та анонімною і ґрунтується на засадах відповідальності студентів і їхній академічній доброчесності. Основні результати цих локальних моніторингових досліджень якості освіти регулярно оприлюднюються на офіційному веб-сайті університету, аналізуються освітніми менеджерами різних ланок закладу вищої освіти й виступають основою для прийняття управлінських рішень. Перспективними напрямами моніторингових досліджень якості освіти в університеті є урізноманітнення тематики моніторингу, забезпечення публічності й прозорості інформації про його результати та посилення взаємозв’язку між результатами моніторингових досліджень якості освіти та прийняттям управлінських рішень.
 • Item
  Вдосконалене управління проєктами як спосіб інноваційних змін в освіті
  (2023) Панченко, Володимир Анатолійович; Корецький, Денис Сергійович; Panchenko, Volodymyr Anatoliyovych; Koretsky, Denys Serhiyovych
  (ua) Інноваційні зміни вимагають від освітньої організації особливої діяльності, що відображає зміст та організацію нового. Інноваційний процес є сукупністю окремих стадій, пов'язаних зі змінами, специфіка яких полягає в тому, що вони досягаються за допомогою реалізації інноваційних проєктів в освіті. У статті розкрито особливості формування системи теоретичних знань і практичних навичок щодо використання методичного апарату та інструментарію управління проєктами для управління інноваційними проєктами в освітній організації. Проєкт розглядається як унікальний комплекс взаємопов'язаних робіт, що забезпечує створення продукту (послуги) в умовах заданих вимог та обмежень. Специфіка вітчизняної практики управління проєктами виникає в результаті синтезу різних професійних функцій суб'єктів проєктної діяльності співробітників організації, а також стейкхолдерів. Поширення практики застосування переваг проєктного менеджменту в інноваційної діяльності розглядається як як дієвий інструмент пожвавлення інноваційної активності сучасних освітніх організацій. Встановлено, що ефективність проєктної діяльності багато в чому обумовлена професійними та особистісними характеристиками керівника проєкту, який повинен мати навички формування та розвитку команди проєкту з урахуванням специфіки унікальних особливостей середовища проєкту. Доведено, що інноваційні проєкти є модерною формою організації інноваційної діяльності в умовах посилення кризових явищ, швидкої цифровізації і глобалізації економічних процесів, яка здатна забезпечити постійне підвищення інноваційності та конкурентоспроможності освітньої організації. Обґрунтовано напрями подальших досліджень з удосконалення управління інноваційними проєктами, націлені на посилення інтелектомісткості проєкту, що дає змогу інтелектуалізувати виробничі процеси, пожвавити інноваційну активність та забезпечити підвищення інноваційності освітньої організації.
 • Item
  Організація навчальної діяльності учнів при розв’язуванні нерівностей з параметром та модулем
  (РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2023) Ключник, Інна Геннадіївна; Kliychnyk, Inna
  (ua) При вивченні математики розглядаються задачі, для розв’язання яких потрібно не лише знання шкільної програми, а й творче застосування цих знань, зокрема при розв’язуванні задач з параметром. Розв’язування таких задач сприяє інтелектуальному розвитку, розвитку логічного мислення та є гарним матеріалом для відпрацювання навиків. В роботі наведені приклади з детальним описом їх розв’язування, а також увага приділяться методичній стороні їх розв’язання.
 • Item
  Інтегративні аспекти розвитку економічної думки в Російській імперії у ХІХ ст.
  (Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014) Пасічник, Наталя Олексіївна
  (ua) У статті на основі ретроспективного аналізу теоретичних і прикладних джерел економічної думки обґрунтовується її інтегративність як самостійної сфери наукового пізнання.
 • Item
  Вплив камералістики на становлення фінансової та фінансово-правової науки в українських університетах в ХІХ столітті
  (2014) Пасічник, Наталя Олексіївна
  (ua) У статті аналізується влив камеральної науки на розвиток фінансів і фінансового права як самостійних наукових сфер та особливості викладання камералістики в університетах українських губерній Російської імперії впродовж ХІХ ст.
 • Item
  Подушне оподаткування селян в фінансовій думці Російської імперії ХІХ століття
  (Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2014) Пасічник, Наталя Олексіївна
  (ua) У статті розглядається подушна система оподаткування селян Російської імперії та подається інтерпретація цього прямого податку в роботах теоретиків і практиків фінансової діяльності ХІХ століття М. Сперанського, М. Тургенєва, В. Лебедєва. Характеризується трактування подушного податку, розроблене професором Харківського університету М. Алексєєнком, який заклав теоретичні основи концепції податкової системи у вітчизняній і російській фінансовій літературі.
 • Item
  Вплив представників німецької школи фінансів на становлення фінансової науки і освіти в Харківському університеті в першій чверті ХІХ століття
  (ЗНУ, 2014) Пасічник, Наталя Олексіївна
  (ua) У статті на прикладі діяльності Харківського університету першої чверті ХІХ ст. простежено становлення фінансової та фінансово-правової науки, як процесу інтеграції знань політикокамеральних наук і політичної економії. Визначено історіографічні праці, дотичні до теми дослідження. Характеризується діяльність та вплив Л. Якоба та Й. Ланга – представників німецької школи фінансів на становлення фінансово-економічної думки і фінансової практики Російської імперії.
 • Item
  Становлення і розвиток фінансово-правової освіти в Харківському університеті (1805 – 1863 рр.)
  (Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014) Пасічник, Наталя Олексіївна
  (ua) У статті досліджується становлення фінансової та фінансово-правової освіти і науки в Харківському університеті у період дії статутів 1804–1863 рр. Визначається внесок німецьких науковців у сфері економіки, права та фінансів – Й. Ланга і Л. Якоба, які працювали у першій чверті ХІХ ст. в університеті і своєю діяльністю охоплювали значну кількість дисциплін економічної та фінансово-правової складової. Аналізується викладання фінансів як навчального предмету після виокремлення кафедри законів про державні повинності й фінанси (за статутом 1835 р.) та вклад Т. Степанова і М. Клобуцького у процес виокремлення фінансів і фінансового права як самостійних сфер наукового дослідження й університетських навчальних дисциплін.
 • Item
  Фінансова і правова освіта в Харківському університеті в дослідженнях сучасників
  (2014) Пасічник, Наталя Олексіївна
  (ua) У статті аналізується становлення і розвиток фінансової і фінансово-правової освіти в Харківському університеті у дослідженнях О. Рославського-Петровського, К. Фойгта, Д. Багалія, Н. Сумцова, В. Бузескула, М. Чубинського до п’ятдесятилітнього і столітнього ювілеїв вищого навчального закладу. В цих історіографічних дослідженнях подано цінне зібрання значного фактичного матеріалу щодо діяльності кафедр, по яких викладалися дисципліни фінансово-економічної та фінансово-правової складових та різноманітна інформація про викладачів курсів фінансового профілю.
 • Item
  Актові промови викладачів фінансово-економічних дисциплін Харківського університету як форма науково-просвітницької діяльності
  (2015) Пасічник, Наталя Олексіївна
  (ua) Аналізуються урочисті промови викладачів Харківського університету, які були оприлюднені в процесі проведення урочистих актів у першій третині ХІХ ст.
 • Item
  Професор І. І. Патлаєвський: нариси біографії та наукового доробку
  (2016) Пасічник, Наталя Олексіївна
  (ua) У статті досліджуються основні етапи життєдіяльності професора фінансового права Новоросійського університету І.І. Патлаєвського (1839–1883 рр.), визначається вплив видатного вченого-економіста М.Х. Бунге на формування політико-економічних поглядів науковця. Аналізуються наукові праці Патлаєвського, яким притаманне нестандартне та дискусійне авторське трактування окремих проблем тогочасної фінансово-правової науки. Розкриваються окремі особистісні характеристики вченого. Ключові слова:
 • Item
  Розвиток фінансово-правових ідей у працях С. І. Іловайського
  (2016) Пасічник, Наталя Олексіївна
  (ua) У статті досліджуються основні етапи життєдіяльності Сергія Івановича Іловайського (1861–1907) – випускника юридичного факультету СанктПетербурзького університету, який викладав фінансове право на юридичному факультеті Новоросійського університету, пройшовши шлях від приват-доцента до професора, завідувача кафедри фінансового права. Аналізуються наукові праці С.І. Іловайського з проблем теорії фінансового права й непрямого оподаткування, що сприяли розв’язанню нагальних завдань фінансової теорії і практики, розвитку власного понятійно-категоріального апарату й методологічного інструментарію фінансового права як самостійної сфери наукового пошуку. Характеризується підручник фінансового права професора Іловайського, який містив кваліфікований виклад сутності фінансового господарства, державних витрат, бюджетного права, фінансового управління касового і контролюючого устрою.
 • Item
  Розвиток фінансово-правової науки у Новоросійському університеті (1865–1907 рр.)
  (ЗНУ, 2016) Пасічник, Наталя Олексіївна
  (ua) У статті досліджується процес становлення і розвитку науки фінансового права у Новоросійському університеті (м. Одеса) через призму наукової спадщини перших викладачів фінансового права цього навчального закладу – І.І. Патлаєвського та С.І. Іловайського. Їхні праці сприяли розв’язанню назрілих завдань фінансової теорії і практики, розвитку власного понятійно-категоріального апарату й методологічного інструментарію та інституціоналізації фінансового права як самостійної сфери наукового пошуку. Наукова діяльність професорів І.І. Патлаєвського та С.І. Іловайського дозволяє їх вважати фундаторами Новоросійської школи фінансового права.
 • Item
  Викладання науки про фінанси в Ніжинському юридичному ліцеї князя Безбородька
  (Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017) Пасічник, Наталя Олексіївна
  (ua) У статті розглядаються закони казенного управління як навчальна дисципліна, при вивченні якої студенти Ніжинського юридичного ліцею князя Безбородька (1840–1875 рр.) здобували фінансово-правові знання, необхідні для їх майбутньої професійної діяльності. Аналізуються окремі автобіографічні факти й ніжинський період науково-педагогічної діяльності усіх викладачів науки про фінанси цього навчального закладу. На основі архівних джерел відтворюється тогочасний зміст науки про фінанси й прослідковується поступовий відхід від економічної домінанти – до фінансово-правової.
 • Item
  Вклад М. М. Сперанського у розвиток фінансово-правової науки
  (Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018) Пасічник, Наталя Олексіївна
  (ua) У статті охарактеризовані основні теоретичні розробки М. Сперанського з фінансово-правової проблематики, його концептуальні підходи до складання «Зводу законів Російської імперії» та практична діяльність щодо створення цього укладання. У статті проаналізовано вплив «Повного зібрання законів Російської імперії» і «Зводу законів…» на розвиток фінансово-правової науки, який полягав у становленні вітчизняного правознавства та виокремленню різних напрямків правознавчої науки, у тому числі й фінансово-правового.