Амбівалентність української історичної пам’яті про комуністичну минувшину (до 80-річчя утворення Кіровоградської області)

Abstract
(ua) Статтю присвячено аналізу амбівалентності історичної пам ’яті українців щодо тоталітарного минулого України. Одним із прикладів рецидивів конформізму в оцінках комуністичної спадщини є традиційні практики відзначення “круглих дат ” утворення області (1939 р.) На думку автора, одним із найбільш дієвих, перспективних методів деконструкції радянського спадку і декомунізації свідомості українців є метод усної історії, який дає можливість відтворити реалії повсякдення тоталітарної епохи. Зокрема, йдеться про ефективність методу біографічного інтерв’ю для розуміння механізмів трансформації радянської еліти наприкінці 80-х - в 90-х роках минулого сторіччя в еліту українську, про роль місцевих еліт в культурних процесах області, їхню еволюцію від сервілізму щодо чинної системи, до усвідомлення місії обстоювати інтереси української нації. Проблему амбівалентності історичної пам ’яті розглянуто з перспективи переосмислення окремих фактів, явищ, персоналій культурної спадковості та крайової ідентичності.
(en) This article analyzes ambivalence of Ukrainian historical memory of Ukraine’s Communistic past. Recurrent conformism in the assessment of Communistic legacy is represented, among other things, by traditional practices of commemorating “milestone anniversaries” related to the establishment of Kirovograd Oblast (1939). In the author’s opinion, oral history is an promising method fo r deconstruction of Soviet Communistic legacy and further decommunisation of Ukrainian people’s perception, which is used to recreate real facts of everyday life during the totalitarian era. Namely, the effectiveness of the biographical interview method in understanding the modus operandi of Soviet elites transformation into Ukrainian elites in the late 1980-90s, the role of local elites in the cultural agenda of the Oblast, their evolution from servility toward the current system to understanding of their mission to defend the interests of the Ukrainian nation. The issue of ambivalence of historical memory has been considered in the context of reinterpretation of separate facts, events or personalia in cultural heritage and regional identity.
Description
Keywords
Кіровоградська область, історична пам ’ять, усна історія, радянське минуле, амбівалентність, Kirovograd Oblast, historical memory, oral history, Communistic past, Soviet past, ambivalence
Citation
Проскурова С. В. Амбівалентність української історичної пам’яті про комуністичну минувшину (до 80-річчя утворення Кіровоградської області) / Світлана Володимирівна Проскурова // Наукові записки ЦДПУ. Серія: Історичні науки / ЦДПУ ім. В. Винниченка ; відпов. ред. Козир І. А. - Кіровоград : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. - Вип. 25. – С. 142-152.