Становлення і розвиток інформатики та її впровадження у вищій школі України (друга половина ХХ– початок ХХІ століття)

Abstract
(uk) У дисертаційному дослідженні вивчено еволюцію інформатики та впровадження інформаційних технологій у вищій школі України протягом другої половини ХХ– початку ХХІ століття. Простежено розвиток нормативно-правового забезпечення впровадження інформатики та інформатизації у вищу освіту, вивчено розвиток наукових ідей про інформатику у вишах України, розкрито історію розвитку науково-технологічного забезпечення комп’ютеризації навчального процесу та дистанційного навчання у вищій школі, висвітлені особливості та закономірності розвитку науково-технічного забезпечення інформатизації наукових бібліотек, досліджено історію комп’ютерного, телекомунікаційного та програмного забезпечення вищих навчальних закладів нашої держави протягом означеного періоду, еволюцію науково-освітніх магістральних комп’ютерних мереж обміну даними та розподілених програмно-апаратних комп’ютерних середовищ закладів освіти та науки України.
(en) The relevance of the research is conditioned by the demand to overcome current interdisciplinary differences of the scientific research in the history of science and technology, systematic sciences, cybernetics and human sciences which have been formed into a huge historiography array. Its objective is to reproduce the integral picture of the history of formation and development of computer science and its introduction into Higher Education in Ukraine in the second part of ХХ– beginning of the ХХІcentury.
Description
Keywords
информатика, компьютерная сеть, информационные технологии, нормативно-правовое обеспечение, компьютеризированное обучение, дистанционное обучение, информатизация библиотек, компьютерное обеспечение, телекоммуникации, программное обеспечение, грид-структура, computer science, information technologies, legal provision, computerized education, distance learning, computerization of libraries, computer sufficiency, telecommunications, computer network, grid structure, інформаційні технології, нормативно-правове забезпечення, комп’ютеризоване навчання, дистанційне навчання, інформатизація бібліотек, комп’ютерне забезпечення, телекомунікації, програмне забезпечення, комп’ютерна мережа, ґрід-структура
Citation
Ріжняк Р. Я. Становлення і розвиток інформатики та її впровадження у вищій школі України (друга половина ХХ– початок ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора іст. наук : спец. 07.00.07 «Історія науки і техніки» / Ріжняк Ренат Ярославович ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 48 с.