Авторський ліцензійний договір

Авторський договір-приєднання про передачу невиключних прав на використання твору

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ • Договір приєднання – договір, умови якого встановлені Університетом, і який може бути укладений лише шляхом приєднання Автора до договору в цілому. Автор не може запропонувати свої умови договору (п.1 ст.634 Цивільного кодексу України). • Автор – фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір і якій належать права інтелектуальної власності на нього. • Твори – створені авторами у результаті творчої діяльності за особистою ініціативою, на замовлення чи в порядку виконання службових обов’язків: літературно письмові твори – книги, брошури, статті, конспекти лекцій, аналітичні огляди, звіти, презентації тощо; ілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні твори, що стосуються географії, топографії, архітектури або науки; аудіовізуальні твори; твори образотворчого мистецтва; фотографічні твори; інші твори, представлені в електронній (в тому числі цифровій) формі, яку може зчитувати комп’ютер (ст. 433 Цивільного кодексу України, ст. 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права»). • Університетський інституційний репозитарій eKSPUIR (електронний архів) – це ресурс відкритого доступу, який розміщений на сервері університету в мережі Інтернет. 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 2.1. Автор (власник авторських прав) надає Університету невиключні права на використання твору (науки, літератури, мистецтва; вказати вид, форму, назву та інші характеристики). Під використанням в цьому Договорі розуміється розміщення примірника твору в електронному архіві «Інституційний репозитарій Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка» (далі - РЕПОЗИТАРІЙ). 2.2. Автор гарантує, що на момент розміщення твору у eKSPUIR лише йому належать авторські права на твір, що вони не відчужені, не є предметом застави судового спору або претензій з боку третіх осіб. 2.3. Автор підтверджує що: • твір має науковий або навчально-методичний характер; • треті особи не мають право на цей твір; • він є істинним автором цього твору. 3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 3.1. Розміщуючи свій твір в eKSPUIR, Автор приймає умови цього Договору. У випадку, коли твір створено у співавторстві, кожний з Авторів приймає умови цього Договору. 3.2. Автор передає Університету на безоплатній основі невиключні права на використання твору: a) на внесення твору у базу даних eKSPUIR; b) на відтворення твору чи його частин у електронній формі, не змінюючи її змісту; c) на виготовлення електронних копій твору для постійного архівного зберігання; d) на використання твору без одержання прибутку та на виготовлення його копій для некомерційного розповсюдження; е) на надання електронних копій твору для відкритого доступу в мережі Інтернет. 3.3. Автор зберігає за собою право використовувати самостійно чи передавати аналогічні права на використання твору третім особам. 3.4. Автор має право вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора. (Ст. 14 «Про авторське право і суміжні права»). 3.5. Університет в електронному архіві eKSPUIR чітко визначає ім'я Автора твору і не вносить ніяких змін до твору, гарантуючи цілісність і недоторканність твору. 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 4.1. Автор і Університет зобов’язуються належним чином виконувати умови цього Договору. 4.2. Автор несе всі види відповідальності перед третіми особами, що заявили свої права на твір, відшкодовує Університету всі витрати, спричинені позовами третіх осіб про порушення авторських та інших прав на твір. 4.3. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України. 5. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за цим Договором якщо їх виконанню перешкоджає надзвичайна і непереборна за даних умов подія (непереборна сила), що знаходиться поза межами контролю Сторін, та які Сторони не могли передбачити або запобігти. До таких обставин за цим Договором належать: стихійні явища природного характеру (землетруси,повені, урагани тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, масові епідемії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, акції громадської непокори, прояви тероризму, масові страйки тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, які унеможливлюють виконання Сторонами Договору. 5.2. Сторона зобов’язана невідкладно повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання Договору з подальшим їх підтвердженням компетентного органу. 5.2. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим. 6. УМОВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 6.1. Договір може бути розірваний на вимогу Автора, якщо він позбавляється прав інтелектуальної власності на твір, які мав на момент розміщення твору у репозитарії відкритого доступу, а також якщо Договір містить інші умови, обтяжливі для Автора. 6.2. Договір розривається з ініціативи Університету, якщо автор: • позбавляється авторських прав на твір, що розміщений у репозитарії; • визнається не автором твору у судовому порядку. 6.3. Усі спори, що виникають при достроковому розірванні Договору розглядаються у судовому порядку. 7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 6.1. Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами. 6.2. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні, за умови, якщо вони вчинені у письмовій формі та підписані Сторонами або належним чином уповноваженими на те представниками Сторін. 6.3. Договір складено у двох примірниках, з яких один знаходиться у Автора, другий - у Університету. 6.4. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.