Національно-патріотичне виховання майбутніх фахівців галузі фізичної культури та спорту в новому історичному осмисленні

Анотація

(ua) Стаття присвячена проблемі національно – патріотичного виховання майбутніх фахівців галузі фізичної культури та спорту в новому історичному осмисленні. У постановці та обґрунтуванні проблеми національно-патріотичного виховання майбутніх фахівців фізичної культури та спорту ми визначаємо актуальність проблеми, визначаємо на чому формуються ціннісні орієнтири і громадянська самосвідомість у майбутніх фахівців галузі, яким нормативно-правовим забезпеченням ми керуємося та анонсуємо нові підходи і шляхи до національно – патріотичного виховання. Аналізуємо останні дослідження та публікації на тему національно – патріотичного виховання майбутніх фахівців фізичної культури та спорту в новому історичному осмисленні. В меті та викладенні основного матеріалу дослідження визначаємо формування готовності майбутніх фахівців галузі фізичної культури та спорту через систему національно - патріотичних цінностей, розуміємо які чинники впливають на процес формування, аналізуємо та можемо порівняти опитування у серпні 2022 року (Соціологічна група «Рейтинг» в рамках Сімнадцятого загальнонаціонального опитування ) в умовах війни з соціологічним дослідженням в рамках «Концепції загальнодержавної цільової соціальної програми патріотичного виховання населення» (2012 рік ) щодо різноманітних маркерів патріотизму українців тощо.
(en) The article is devoted to the problem of national-patriotic education of future specialists in the field of physical culture and sports in a new historical understanding. The urgency of the problem is determined by society's need for a self-sufficient, responsible individual who is able to participate in public life, to show social activity and initiative, to be aware of his role in the life of the state, to be devoted to its interests and ready to protect it. In formulating and substantiating the problem of nationally patriotic education of future specialists in physical culture and sports, we determine the relevance of the problem, determine what value orientations and civic self-awareness are formed in future specialists in the field, what regulatory and legal support we are guided by, and announce new approaches and ways to nationally patriotic education. We analyze the latest research and publications on the topic of national and patriotic education of future specialists in physical culture and sports in a new historical understanding. In the purpose and presentation of the main material of the research, we determine the formation of the readiness of future specialists in the field of physical culture and sports through the system of national and patriotic values, we understand what factors affect the process of formation, we analyze and can compare the survey in August 2022 (Sociological group "Rating" within the framework of the Seventeenth national survey) in the conditions of war with a sociological study within the framework of the "Concept of the nationwide targeted social program of patriotic education of the population" (2012) regarding various markers of patriotism of Ukrainians, etc. The process of national-patriotic education of future specialists in the field of physical culture and sports should be anticipatory in nature, correspond to the age and sensitive periods of the specialist's development and personal characteristics, and be based on spiritual and moral principles.

Опис

Ключові слова

національно-патріотичне виховання, національні цінності, соціологічні дослідження, патріотична свідомість, фахівці галузі фізичної культури та спорту, national and patriotic education, national values, sociological research, patriotic consciousness, specialists in the field of physical culture and sports

Бібліографічний опис

Янчук Д. О. Національно-патріотичне виховання майбутніх фахівців галузі фізичної культури та спорту в новому історичному осмисленні / Дмитро Олександрович Янчук // Наукові записки ЦДПУ. Серія : Педагогічні науки = Academic Nores. Series : Pedagogical Sciences : зб. наук. праць / МОН України, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кропивницький, 2022. - Вип. 205. - С. 236-241.