СhatGPT як інструмент викладання англіської мови у вищій школі

Ескіз недоступний

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

(ua) У роботі досліджуються основні можливості чату GPT, які можуть бути використані під час навчання іноземній мові. Застосування штучного інтелекту в процесі викладання пов'язане з тенденцією діджиталізації суспільства, коли цифрові технології диктують майбутні пріоритети сфери освіти. Метою дослідження є визначення ролі штучного інтелекту в освітньому процесі, а саме у вивченні англійської мови у вищій школі. Чат-бот підтримує кілька мов, зокрема англійську, іспанську, італійську, китайську, німецьку, українську, французьку та японську. Цими мовами алгоритм може відповідати на запитання, генерувати текст на задану тему та виконувати інші завдання. У дослідженні охарактеризовано способи застосування можливостей чату під час навчання англійській мові студентів вищих навчальних закладів. Виявлено особливості навчання лексики, граматики, а також обумовлено основні тенденції цифрової програми, що можуть допомогти викладачеві у підготовці до занять. У роботі проаналізовано основні переваги роботи з GPT чатом, а також його недоліки. використання ChatGPT для викладання іноземної мови – це новий унікальний підхід до навчання, який може допомогти студентам покращити свої мовні навички. З його допомогою можна спілкуватися іноземною мовою, створювати контент, вирішувати завдання, автоматично перекладати текст, вивчати ідіоми та сленг. Наукова новизна роботи визначена тим, що в ній уперше визначені основні аспекти цифрового навчання не лише з позицій зручності для студентів, але й стосовно тих аспектів, що можуть допомогти вчителю підготуватись до занять та ефективно використати свій час. Основною гіпотезою роботи стало положення про те, що використання цифрових технологій в освітньому процесі є необхідністю в умовах діджиталізації суспільства. Але попри величезні переваги цифрового навчання, штучний інтелект не може повністю замінити вчителя. (en) The paper explores the main features of the GPT chatbot that can be used in foreign language teaching. The application of the artificial intelligence in the teaching process is related to the trend of the society digitalisation, when the digital technologies dictate the future priorities of the education area. The aim of the study is to determine the role of the artificial intelligence in the educational process, namely in the study of English in higher education. The chatbot supports multiple languages, including English, Spanish, Italian, Chinese, German, Spanish, Ukrainian, French, and Japanese. In these languages, the algorithm can answer questions, generate text on a given topic, and perform other tasks. The study characterises the ways of applying the possibilities of the chat in teaching English to the students of higher educational institutions. The peculiarities of teaching vocabulary and grammar are revealed. The main tendencies of the programme, which can help the teacher in preparing for classes, are also determined. The work reveals the main advantages of working with the chat, as well as analyses its main disadvantages. Using ChatGPT to teach a foreign language is a new and unique approach to learning that can help the students improve their language skills. It can be used to communicate in a foreign language, create content, solve problems, automatically translate text and learn idioms and slang. The scientific novelty of the work is determined by the fact that it is the first to analyse the aspects of digital teaching not only from the perspective of convenience for the students, but also to identify the main points that can help the teachers prepare for classes and use their time effectively. ChatGPT is modernising school curriculum and policy, influencing workflows and has already become a household name. The main hypothesis of the study is that the use of the digital technologies in the educational process is a necessity in the context of the society digitalisation. However despite the huge benefits of digital learning, the artificial intelligence cannot completely replace the teacher.

Опис

Лелека Т. О. СhatGPT як інструмент викладання англіської мови у вищій школі / Тетяна Олександрівна Лелека // Наукові записки цду. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. праць / МОН України, Центральноукр. держ. ун-т ім. В. Винниченка. - Кропивницький, 2023. - Вип. 211. – С. 168-172.

Ключові слова

Бібліографічний опис