Дериваційна семантика та специфіка функціонування похідних із суфіксами -ag(a) / '-ag(a) в сучасній українській мові та її діалектах

Abstract
У статті проаналізовано рівень дослідження діахронічної системи афіксальної деривації української мови. Здійснено спробу класифікувати іменні деривати на -ag(a) -'ag(a), продовжити систематизацію суфіксальних словотвірних моделей, котрі рідко використовуються у мовленні та залишаються за межами уваги вчених, виявити специфіку таких похідних в літературній мові та діалектах сучасної української мови.
В статье проанализирован уровень исследования диахронической системы аффиксальной деривации украинского языка. Сделана попытка классифицировать именные дериваты на -а§(а)/-а§(а), продолжить систематизацию суффиксальных словообразовательных моделей, которые редко используются в речи и остаются за пределами внимания ученых, выявить специфику таких производных в литературном языке и диалектах современного украинского языка.
Description
Keywords
архаїчна суфіксація, дериват, похідна основа, словотвірна модель, архаичная суффиксация, дериват, производная основа, деривационная семантика, словообразовательная модель
Citation
Кіндей Л. Г. Дериваційна семантика та специфіка функціонування похідних із суфіксами -ag(a) / '-ag(a) в сучасній українській мові та її діалектах / Леся Григорівна Кіндей // Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки (мовознавство) / ред. О. І. Іліаді [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. - Вип. 133: Folia linguistica comparativa. - С. 90-100.