Lexico-semantic features of the representation of the war in ukraine by mass media (based on BBC and CNN news)

dc.contributor.authorЛелека, Тетяна Олександрівна
dc.contributor.authorLeleka, T. O.
dc.date.accessioned2023-10-09T05:46:08Z
dc.date.available2023-10-09T05:46:08Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstract(en) In the modern society mass media cover the various events, including military conflicts. The politicians, journalists and ordinary citizens often use military vocabulary, and this phenomenon is no longer limited to the description of the special area, this type of vocabulary has entered into everyday use. The purpose of the study is the analysis and classification of the military vocabulary in the context of the English-language news describing military events in Ukraine. The article analyzes the lexical units that verbalize the events of wartime. The object of the research is the news texts on military topics. The article characterizes the groups of the lexical units identified by the continuous sampling method from the BBC and CNN news, namely the material about the war in Ukraine. The brief overview of the linguistic research on the language of war has been given. The impact of non-linguistic factors on the lexical structure of the language has been shown. The examples of the most popular Ukrainian neologisms in the English language, which appeared during 2022–2023 against the background of military operations, have been considered. The following thematic groups are highlighted: the phenomena of the Ukrainian realities; the names of combat weapons; the description of combat operations; the daily life of the Ukrainian refugees; the diplomatic front; volunteering; information front; the words and phrases glorifying Ukraine. The largest group consists of the words describing the realities of the Ukrainian wartime, as well as the lexical units that name the different types of weapons. The third place among the analyzed vocabulary is occupied by the units connected with the life of the Ukrainan refugees. In the course of the study, it became clear that in the English-language news, the units to denote weapons began to appear more and more often, and such vocabulary has taken the second place in the analyzed mass media texts. The study proves the connection between language and society. The historical stages of the society development are reflected in the lexical system. The language of mass media reacts quite quickly to the lexical innovations. The English-language mass media have a separate section for the news that reflects the war in Ukraine and it is characterized by the high intensity of the military vocabulary, which includes both military terms and common words. The neologisms that arose in the Ukrainian language are also reflected in the language of the foreign mass media. This indicates the interest of the world community in the problem in Ukraine.uk_UA
dc.description.abstract(ua) У сучасному суспільстві засоби масової інформації висвітлюють різноманітні події, у тому числі й військові конфлікти. Політики, журналісти й пересічні громадяни часто використовують військову лексику, уживання якої вже не обмежується спеціальною сферою використання, вона ввійшла в повсякденний ужиток. Метою дослідження є аналіз і класифікація військової лексики в контексті англомовних новин, що описують військові події в Україні. У статті проаналізовано лексичні одиниці, які вербалізують події воєнного часу. Об’єктом дослідження стали новинні тексти військової тематики. Проаналізовано групи лексичних одиниць, виявлені методом суцільної вибірки з новин BBC та CNN, а саме рубрики про війну в Україні. Подано короткий огляд лінгвістичних досліджень мови війни. Охарактеризовано вплив позамовних факторів на лексичну структуру мови. Розглянуто приклади найпопулярніших українських неологізмів в англійській мові, які з’явилися протягом 2022–2023 років на тлі військових дій. Виявлено такі тематичні групи: явища українських реалій, назви бойової зброї; опис бойових дій; побут українських біженців; дипломатичний фронт; волонтерство; інформаційний фронт; назви військових; словосполучення, що прославляють Україну. Найбільшу групу становлять слова, що описують реалії українського воєнного часу, а також лексичні одиниці, які називають різні види зброї. Третє місце серед аналізованої лексики посідають слова, пов’язані із життям українських біженців. У ході дослідження з’ясувалося, що в англомовних новинах усе частіше стали з’являтися одиниці для позначення зброї, використання якої в ЗМІ посідає друге місце в проаналізованих текстах. Дослідження доводить зв’язок між мовою та суспільством. Історичні етапи розвитку суспільства відображаються в лексичній системі мови. Мова ЗМІ досить швидко реагує на інновації в лексичній системі мови. Англомовні ЗМІ мають окремий розділ для новин, які відображають війну в Україні та характеризуються високою насиченістю військової лексики, що включає як військові терміни, так і загальновживані слова. Неологізми, які виникли в українській мові, також відображені в мові іноземних засобів масової інформації. Це свідчить про інтерес світової спільноти до проблеми в Україні.uk_UA
dc.identifier.citationLeleka T. O. Lexico-semantic features of the representation of the war in ukraine by mass media (based on BBC and CNN news) / T. O. Leleka // Наукові записки ЦДУ імені Володимира Винниченка. Серія: Філологічні науки : зб. наук. праць / відп. ред. С. П. Михида [та ін.]. - Кропивницький : Видавничий дім «Гельветика», 2023. – Вип. 2(205). – С. 111-117.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/4948
dc.language.isoenuk_UA
dc.publisherВидавничий дім «Гельветика»uk_UA
dc.relation.ispartofseriesФілологічні науки;
dc.subjectlanguage of waruk_UA
dc.subjectvocabularyuk_UA
dc.subjectneologismuk_UA
dc.subjectmilitary vocabularyuk_UA
dc.subjectlanguage of mass mediauk_UA
dc.subjectмова війниuk_UA
dc.subjectлексичний складuk_UA
dc.subjectнеологізмuk_UA
dc.subjectвійськова лексикаuk_UA
dc.subjectмова засобів масової інформаціїuk_UA
dc.titleLexico-semantic features of the representation of the war in ukraine by mass media (based on BBC and CNN news)uk_UA
dc.title.alternativeЛексико-семантичні особливості відображення війни в україні засобами масової інформації (на матеріалі новин BBC та CNN)uk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
Lexico-semantic features of the representation of the war in ukraine by mass media (based on BBC and CNN news).pdf
Розмір:
644.33 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
11.12 KB
Формат:
Авторський договір про передачу невиключного права на використання твору (ліцензія самоархівування)
Опис: